Изберете страница

Административни услуги

 1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РУО-Добрич
 2. Административни услуги, предоставяни от РУО – Добрич
 3. Предоставяне на достъп до обществена информация
 4. Признаване на завършен етап на училищно обучение
 5. Уверение за признаване на етап на училищно обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС
 6. Издаване удостоверение за осигурителен доход УП2
 7. Издаване удостоверение за осигурителен стаж УП3
 8. Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити.
 9. Издаване на дубликат за удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация.
 10. Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием.
 11. Предложения, жалби и сигнали
 12. Анкетна карта РУО – Добрич

Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО-Добрич

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2020 г. в РУО-Добрич

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието – Добрич предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в  Регионално управление на образованието – Добрич, пл. „Свобода“ № 5, ет. 3, стая 6. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа

Образци на документи

 1. Заявление за достъп до обществена информация
 2. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
 3. Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
 4. Заявление признаване МПС – бланка
 5. Заявление УП2 – бланка
 6. Заявление УП3 – бланкa
 7. Заявление уточняване на разлики за НОИ – бланка
 8. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
 9. Протокол за приемане на устно заявление
 10. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
 11. Заявление за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти
 12. Протокол за приемане на устно заявление за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти
 13. Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.
 14. Протокол за приемане на устно заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.
 15.  Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за цените на кандидатстването в V клас на места. 

 

Административни услуги – от други образователни институции

Инфо 136 – Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование

Инфо 143 – Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен на клас, етап или основна степен на образование.

Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 1

Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 2

Инфо 149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Инфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Инфо 154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Инфо 155 – Издаване  на Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална  квалификация

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – в сила от учебната 2021-2022 учебна година

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация -влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година

Списък на страните по Хагската конвенция, изискващи легализация с апостил, натиснете тук

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, натиснете тук

За всички останали държави

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

 • – изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
 • – щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава.

Общи сведения за образователните системи (ОС) в някои страни тук

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.тук

Апостил тук

Нотариално заверяване тук

 

Харта на клиента

Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на РУО Добрич

Вътрешни правила за обществени поръчки.

Публична покана

Работно време на центъра за административно обслужване  от 09 до 17:30 ч

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19