Изберете страница

Държавен план-прием VIII клас

Заповед РД-06-313 за реализиран държавен план-прием за учебната 2018-2019 година в VIII клас в неспециализираните училища

 

СПИСЪК НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII  КЛАС НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА С ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани. Всеки зрелостник може да провери класирането си в на https://priem.mon.bg

СПРАВКА ЗА МИНИМАЛНИЯ И МАКСИМАЛНИЯ БАЛ ПО ПАРАЛЕЛКИ – първо класиране

Упътване за учениците след VІІ клас-2018

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2018-2019 г. на територията на област Добрич

Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

Статистика – успеваемост 2018

Информация за организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държане план прием за учебната 2018-2019 г. – ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ