Изберете страница

Държавен план-прием VIII клас

Заповед РД09-4026  за утвърждаване на правилата за информационна сигурност

Правила за информационна сигурност учебна 2018- 2019 г.

Образци на документи:

  • инструктаж за ученика

Свали документ

  • инструктаж за квестора

Свали документ

  • инструктаж за учителя консултант

Свали документ

  • инструктаж за учителя по чужд език за четене на текст

Свали документ

  • декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Свали документ

 

ПРОЕКТОЗАПОВЕД ПЛАН-ПРИЕМ 2019/2020 ГОДИНА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО 2019-2020 г.
Заповед РД-06-313 за реализиран държавен план-прием за учебната 2018-2019 година в VIII клас в неспециализираните училища

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2018-2019 г. на територията на област Добрич

Статистика – успеваемост 2018