Изберете страница

Държавен план-прием VIII клас

 
Учебна 2020-2021 г.
Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план прием за учебната 2021 / 2022 година съгласно чл. 54, ал. 3 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
СПИСЪК на незаетите места в паралелките за прием в VІІІ клас на неспециализираните училища с държавен план-прием за учебната 2021 / 2022 година в област Добрич – след трети етап на класиране (към 02.08.2021 г.)

Минимален и максимален бал по паралелки обл. Добрич – 3 етап на класиране

Минимален и максимален бал по паралелки обл. Добрич – 2 етап на класиране
Минимален и максимален бал по паралелки обл. Добрич – 1 етап на класиране
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА (Близнаци)
заявление-близнаци

Online кандидатстване след 7 клас 2021/

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Процедура за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии 2021 г.

1. Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или средни училища. 
2. Prilojenie № 1 -към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки
3. Списък на хроничните заболявания , физическите и сензорни увреждания и професии и специалности за прием на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 година в област Добрич

Заявление за насочване – образец 2021 г.

Списък на неспециализираните училища от област Добрич, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2021/2022 година.
Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2021/2022 година
-Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 
Заявление НВО – чужди държави -2021/2022

Учебна 2019-2020 г.

Упътване за учениците след VІІ клас-4-етап

Информация за кандидатстване в VIII клас за учебната 2020-2021 година – близнаци

заявление-близнаци

Online кандидатстване след 7 клас

Статистика за успеваемост 2020

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по БЕЛ и по Математика от положените приемни изпити за 8 клас за учебната 2020/2021 година

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
-Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII в неспециализираните училища на места по държавен план прием за учебната 2020/2021 година
Заявление за 1 и 3 етап на класиране

Заповед държавен план-прием в 8,5, 11 клас за учебната 2020/2021 година

Приложения към Заповед държавен план-прием в 8,5, 11 клас за учебната 2020/2021 година

Информация относно реда за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

 

В раздел „Държавен план-прием VIII клас“ ще се запознаете с актуалните документи за план-приема.

НОВО Наредба 10 от 01.09.2016.година за организация на дейностите в училищното образование с изменение от 13.09.2019 година

НОВО Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища.

НОВО STEM професии и профили 

НОВО: Правила план-прием 2020/2021 учебна година.

НОВО: Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2020/2021 година

НОВО ЗА ИЗТЕГЛЯНЕЗаявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация

ПОКАНА до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка е предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2020/2021 година

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави (държавен план-прием за учебната 2020/2021 година – Заявление – НВО VII клас

 

 

АРХИВ

 

 

Информация на дейностите по приема на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план прием за учебната 2019/2020 година чл.54, ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – РУО ДОБРИЧ

Справка за минималния и максималния бал по паралелки – 3 класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки – 2 класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки – 1 класиране

Чл. 60. Над утвърдения план-прием може да се приемат:

1. близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас -подава се заявление до началника на РУО – Добрич, към което прилагат следните документи, необходими за ползване на правото по чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г.:

 • Копие от свидетелство за основно образование – за приетия близнак;
 • Копие от свидетелство за основно образование – за неприетия близнак;
 • Копие от медицинско свидетелство – на неприетия близнак(при кандидатстване за специалност от професия);
 • Удостоверения за раждане на близнаците – копие;
 • Служебна бележка от училището , в което е записан приетия близнак;
 • Други документи(ако са приложими)
  (При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване)

Информация-близнаци
Заявление-близнаци

2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 55.

Инструкция за приемане на документи в училища

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – Добрич, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание. –onlinekandidatstvanesled7klas3

Статистика успеваемост по изпити НВО 2019 г.

Заповед план-прием 2019 – 2020 година.

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019- 2020 г.

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии за приемане на ученици след завършено основно образование
Списък на Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и профилирани паралелки в СУ

СПИСЪК НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ПОКАЗАНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

Заповед РД09-4026  за утвърждаване на правилата за информационна сигурност

Правила за информационна сигурност учебна 2018- 2019 г.

Образци на документи:

 • декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Свали документ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО 2019-2020 г.
Заповед РД-06-313 за реализиран държавен план-прием за учебната 2018-2019 година в VIII клас в неспециализираните училища

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2018-2019 г. на територията на област Добрич

Статистика – успеваемост 2018