Изберете страница

Държавен план-прием VIII клас

УЧЕБНА 2024-2025 ГОДИНА

Информация относно реда за приемане на ученици с хронични заболявания -2024 г.
Приложение 2 към списък на хроничните заболявания -Добрич
Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания- 2024 г.
Списък – заболявания -МЗ и МОН

Проект на заповед
Приложения-ДПП-2024-2025-ПРОЕКТ

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави
Заявление-НВО-2024-2025
СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
STEM професии и профили
Списък-неспециализирани-училища-Добрич
ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОБУЧАВАЩИ-СЕ-ПРЕЗ-УЧЕБНАТА 2023-2024
Покана-работодатели
Приложение 3б заявление от работодател дневна
Приложение 3а заявление работодател дуална
Правила-план-прием-2024-2025
Справка-брой ученици–2023-2024 г.
08 РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

Списък на паралелките-незаети места след четвърто класиране- към 15.08.2023 г.

Списък на паралелките-незаети места след трето класиране – към 04.08.2023 г.

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ-незаети места след второ класиране – към 25.07.2023 г.

Информация за класиране РУО Добрич – 1 етап

Информация за класиране РУО Добрич – 2 етап

Информация за класиране РУО Добрич – 3 етап

Информация за класиране РУО Добрич -4 етап

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 2024 ГОДИНА – БЛИЗНАЦИ

Упътване за учениците след VІІ клас-2023

Правила за запознаване на учениците а проверените изпитни работи по БЕЛ и Математика и ЧЕ от НВО в 7 и 10 клас през учебната 2022/2023

Информация относно реда за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания , от домове за деца, лишени от родителска грижа , и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици , настанени в приемни семейства.


-Списък-заболявания-МЗ и МОН
-Приложение 2 към списък-Добрич
-Приложение 1 към списък
Заявление-Приложение № 5 към чл. 96, ал. 2, т. 1

Заповед за утвърждаване на държавен план – прием в държавните и общинските спортни училища
УЧЕБНА 2022- 2023 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
-Заявление-НВО-Чужди-държави

Информация прием 2022-2023

Свободни места за прием в 8 клас учебна -2022-2023 г. 3-етап на класиране

Информация за класиране в РУО Добрич 2 етап учебна 2022 – 2023 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 1 КЛАСИРАНЕ В РУО – ДОБРИЧ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Чл. 60. Над утвърдения план-прием може да се приемат:

1. близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас -подава се заявление до началника на РУО – Добрич, към което прилагат следните документи, необходими за ползване на правото по чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г.:

 • Копие от свидетелство за основно образование – за приетия близнак;
 • Копие от свидетелство за основно образование – за неприетия близнак;
 • Копие от медицинско свидетелство – на неприетия близнак(при кандидатстване за специалност от професия);
 • Удостоверения за раждане на близнаците – копие;
 • Служебна бележка от училището , в което е записан приетия близнак;
 • Други документи(ако са приложими)
  (При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване)

2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 55.

1. Списъци на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни  училища;  

2 Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование в професионални гимназии и в професионални паралелки

3. Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки

4. Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици в осми клас за учебната 2022 / 2023 година в област Добрич

5. Информация относно реда за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

 

Заповед_ДПП_2022-2023

Приложения+към+Заповед+за+утвърждаване+на+ДПП+за+учебната+2022_2023+година

 

Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
– Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка предоставяне на заявки за обучение по специалности

Правила-план-прием-2022_2023

Приложение 1 STEM професии и профили

РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

Списък на неспециализираните училища

Брой ученици-7 клас-21-22

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 
– Заявление-НВО-Чужди-държави
Учебна 2020-2021 г.
Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план прием за учебната 2021 / 2022 година съгласно чл. 54, ал. 3 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
СПИСЪК на незаетите места в паралелките за прием в VІІІ клас на неспециализираните училища с държавен план-прием за учебната 2021 / 2022 година в област Добрич – след трети етап на класиране (към 02.08.2021 г.)

Минимален и максимален бал по паралелки обл. Добрич – 3 етап на класиране

Минимален и максимален бал по паралелки обл. Добрич – 2 етап на класиране
Минимален и максимален бал по паралелки обл. Добрич – 1 етап на класиране
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА (Близнаци)
заявление-близнаци

Online кандидатстване след 7 клас 2021/

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Процедура за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии 2021 г.

1. Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или средни училища. 
2. Prilojenie № 1 -към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки
3. Списък на хроничните заболявания , физическите и сензорни увреждания и професии и специалности за прием на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 година в област Добрич

Заявление за насочване – образец 2021 г.

Учебна 2019-2020 г.

Упътване за учениците след VІІ клас-4-етап

Информация за кандидатстване в VIII клас за учебната 2020-2021 година – близнаци

Online кандидатстване след 7 клас

Статистика за успеваемост 2020

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по БЕЛ и по Математика от положените приемни изпити за 8 клас за учебната 2020/2021 година

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
-Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII в неспециализираните училища на места по държавен план прием за учебната 2020/2021 година
Заявление за 1 и 3 етап на класиране

Заповед държавен план-прием в 8,5, 11 клас за учебната 2020/2021 година

Приложения към Заповед държавен план-прием в 8,5, 11 клас за учебната 2020/2021 година

 

В раздел „Държавен план-прием VIII клас“ ще се запознаете с актуалните документи за план-приема.

НОВО Наредба 10 от 01.09.2016.година за организация на дейностите в училищното образование с изменение от 13.09.2019 година

НОВО Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища.

НОВО STEM професии и профили 

НОВО: Правила план-прием 2020/2021 учебна година.

НОВО: Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2020/2021 година

НОВО ЗА ИЗТЕГЛЯНЕЗаявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация

ПОКАНА до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка е предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2020/2021 година

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави (държавен план-прием за учебната 2020/2021 година – Заявление – НВО VII клас

 

 

АРХИВ

 

 

Информация на дейностите по приема на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план прием за учебната 2019/2020 година чл.54, ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – РУО ДОБРИЧ

Справка за минималния и максималния бал по паралелки – 3 класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки – 2 класиране

Справка за минималния и максималния бал по паралелки – 1 класиране

Инструкция за приемане на документи в училища

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – Добрич, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание. –onlinekandidatstvanesled7klas3

Статистика успеваемост по изпити НВО 2019 г.

Заповед план-прием 2019 – 2020 година.

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019- 2020 г.

Заповед РД09-4026  за утвърждаване на правилата за информационна сигурност

Правила за информационна сигурност учебна 2018- 2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО 2019-2020 г.
Заповед РД-06-313 за реализиран държавен план-прием за учебната 2018-2019 година в VIII клас в неспециализираните училища

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2018-2019 г. на територията на област Добрич

Статистика – успеваемост 2018