Изберете страница

Държавен план-прием VIII клас

Заповед план-прием 2019 – 2020 година.

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019- 2020 г.

Видеоклип за НВО

 

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии за приемане на ученици след завършено основно образование
Списък на Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и профилирани паралелки в СУ

СПИСЪК НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ПОКАЗАНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

Заповед РД09-4026  за утвърждаване на правилата за информационна сигурност

Правила за информационна сигурност учебна 2018- 2019 г.

Образци на документи:

 • инструктаж за ученика

Свали документ

 • инструктаж за квестора

Свали документ

 • инструктаж за учителя консултант

Свали документ

 • инструктаж за учителя по чужд език за четене на текст

Свали документ

 • декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Свали документ

Календар


Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 01 април 2019 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 24 април 2019 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 24 април 2019 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 03 – 05 юни 2019 г. вкл.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит до 10 юни 2019 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 10 юни 2019 г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст до 13 юни 2019 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 20 юни – 26 юни 2019 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 27 юни 2019 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2019 г. вкл.
График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019 – 2020 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 03 – 05 юни 2019 г. вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зaли за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 18 юни 2019 г. вкл.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • изобразително изкуство
 • музика
 • спорт
 • 20 юни 2019 г.
 • 24 юни 2019 г.
 • 25 – 26 юни 2019 г. вкл.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 27 юни 2019 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 2 юли 2019 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 3- 5 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 25 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01 август 2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2019 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13 септември 2019 г. вкл.

 

ПРОЕКТОЗАПОВЕД ПЛАН-ПРИЕМ 2019/2020 ГОДИНА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО 2019-2020 г.
Заповед РД-06-313 за реализиран държавен план-прием за учебната 2018-2019 година в VIII клас в неспециализираните училища

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2018-2019 г. на територията на област Добрич

Статистика – успеваемост 2018