Изберете страница

Държавен план-прием

УЧЕБНА 2023- 2024 г.

Правила-план-прием-2023-2024

STEM професии и профили доп

08 РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

Списък на неспециализираните училища

Справка-брой ученици 7 клас–2023

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОБУЧАВАЩИ-СЕ-В 10 КЛАС НА ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРЕЗ-УЧЕБНАТА-2022-2023

Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности
– Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация

УЧЕБНА 2022- 2023 г.

Информация прием 2022-2023

Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
– Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка предоставяне на заявки за обучение по специалности

Правила-план-прием-2022_2023

Приложение 1 STEM професии и профили

РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

Списък на неспециализираните училища

Брой ученици-7 клас-21-22

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 
– Заявление-НВО-Чужди-държави

УЧЕБНА 2020- 2021 г.

Заповед № РД-09-410/05.04.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2021/2022 г с Приложение № 1-4. 

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием РД-06-103
– Приложения към Заповед РД-06-103 за утвърждаване на ДПП за учебната-2021-2022-година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В 10 КЛАС НА ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Заповед №РД 09-З567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година, както и образците на документи към тях, както следва:

Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»

УЧЕБНА 2019- 2020 г.

Относно процедура за кандидатстване на трети етап на класиране, Ви информираме следното:

  1. класирането на учениците ще се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 10/ 01.09.2016 г.:
  2. ученик, записан на първи или втори етап на класиране може да си изтегли документите и да подаде заявление за участие в трети етап.

Ученикът може да подаде заявление за трето класиране само в училището-гнездо. Той трябва да отиде в училището-гнездо където да се покаже оригиналът на свидетелството за завършено основно образование, което гарантира, че си е изтеглил своите документи. Ученикът губи мястото си в класирането до момента.
3. Освободеното място по т.2 се обявява за свободни за четвърти етап на класиране.

Срок за подаване на заявления 24 и 27 .07.2020 г. включително.

.Минимален и максимален бал по паралелки в РУО ДОБРИЧ – Първи етап

Информация за кандидатстване в VIII клас за учебната 2020-2021 година – близнаци

Статистика за успеваемост 2020

График за провеждане на приемни изпити II тур в СУ Г. С. Раковски за 2020-2021 учебна година

Заповед държавен план-прием в 8,5, 11 клас за учебната 2020/2021 година

Приложения към Заповед държавен план-прием в 8,5, 11 клас за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД-09-366/29.04.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2020/2021 г.

Държавен план-прием в спортните училища за V клас за учебната 2020- 2021