Изберете страница

Актуално

Списък на неспециализираните училища от област Добрич, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2021/2022 година.
Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2021/2022 година
-Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 
Заявление НВО – чужди държави -2021/2022
Свободно работно място в ОУ“В.Левски“ с.Хитово
– Учител по руски език 5, 6 и 7 клас.
Състезание „VIVA Математика“ с компютър за ученици от III до XII клас

http://vivacognita.org/_/viva-math/

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Регионалното  управление на образованието е регионалната администрация с министерство на образованието и науката за управление и контрол на системите на народната просвета. Регионалното  управление на образованието създава условия за проверка на държавната образователна политика на територията на гражданите.