Изберете страница

Актуално

Свободно ученическо място

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2022-2023 г.

1. Община Добрич Добрич Екип 1  Добрич Екип 2  Добрич Екип 3  Добрич Екип 4  Добрич Екип 5  Добрич Екип 6 Добрич Екип 7 Добрич Екип 8 Добрич Екип 9 Добрич Екип 10 Добрич Екип 11  Добрич Екип 12
Приложение №1

2. Община Добричка  Добричка Екип 1 Добричка Екип 2  Добричка Екип 3 Добричка Екип 4

3. Община Балчик  Балчик Екип 1 Балчик Екип 2   Балчик Екип 3   Балчик Екип 4  Балчик Екип 5 Балчик Екип 6

4. Община Генерал Тошево Генерал Тошево Екип 1   Генерал Тошево Екип 2   Генерал Тошево Екип 3   Генерал Тошево Екип 4     Генерал Тошево Екип 5

5. Община Крушари  Крушари Екип 1  Крушари Екип 2  Крушари Екип 3

6. Община Каварна Каварна – Екип 1    Каварна – Екип 2     Каварна – Екип 3

7. Община Тервел Тервел Екип 1   Тервел Екип 2  Тервел Екип 3  Тервел Екип 4  Тервел Екип 5     Тервел Екип 6     Тервел Екип 7

8. Община Шабла  Шабла Екип 1     Шабла Екип 2

Заповед РД09-3772 от 05.08.2022 на МОН Незаети места за ДПП в 8 клас след трети етап на класиране

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 2023 ГОДИНА – БЛИЗНАЦИ

График на дейностите по приемането на учениците след VII клас

Заповед_ДПП_2022-2023

 

Приложения+към+Заповед+за+утвърждаване+на+ДПП+за+учебната+2022_2023+година

Държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2022- 2023 г.
Информация за граждани на Украйна, желаещи да работят като учители в България:
Изискванията за заемане на педагогически длъжности в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България са определени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в Наредба  № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Конкретните изисквания за заемане на учителска длъжност са определени в Приложение 1 на  Наредба № 15 от 2019 г.
Кандидатите следва да имат завършено висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, както и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
Легализирането на документи за висше образование, които да послужат при кандидатстване за работа в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД), гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52А. Подава се заявление за издаване на удостоверение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, към което се прилагат всички необходими документи. За повече информация: https://www.nacid.bg и телефон за контакт (+359 2) 817 38.
Свободните работни места се обявяват на сайта на Регионално управление на образованието, гр. Добрич, в раздел Свободни работни места и в регионалните служби на Агенцията по заетост (Бюро по труда). Подробна информация за конкретното работно място се получава от образователната институция, която го е обявила.
Подборът и назначаването е в правомощията на директора на образователната институция. Директорът на детската градина/училището сключва трудов договор с избраното за назначаване лице.
Пълна информация за изискванията за желаещите граждани на Украйна да заемат учителски длъжности в България можете да намерите на  https://gov.bg/bg/ukraine

Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 

Актуализиране на база данни за заместващи учители

В информационната база данни могат да се регистрират:

1.Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител” и „учител по… ” (учебен предмет).
2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или .,магистър” от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по… ”,
З. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.