Изберете страница

Актуално

Оптимизиране на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Информация за проект КПРПС

Дейност 1 – образци документи:
– 3_Бланка-проект КПРПС
– 6_Образец_Декларация-Банкова сметка на възложител у-ще или ДГ
– 7_Образец_Декларация-конфликт на интереси
– 8_Образец_Заявка за обучения по проект КПРПС-възложител у-ще или ДГ
– 12_Прил_4_ Договор възложител Уч или ДГ
12_Прил_4_ Протокол към Договор
– 12_Прил_4_Техническо задание
– 13_Прил_5_ Присъствен списък
– 15_Прил_7_Карта за участие
– 16_Прил_7a_Декларация за целева група-дейност 1
17_Прил_8_Таблица микроданни-НОВА
19_Прил_10_Анкетна карта за удовлетвореност от обучение
20_Прил_11_Формуляр за проверка на място
– 21_Прил_12_Общи методически указания за прилагане на GDPR
– 25_Прил_16_Заявление_самостоятелни Възложители
– Copy of Декларация1-преки-разходи-2.010
– Образец_Заявка_финасиране на възложител у-ще или ДГ-вариант 2-2019

Дейност 2 – образци документи:
– 3_Бланка-проект КПРПС
17_Прил_8_Таблица микроданни-НОВА
– 22_Прил_13_Заявление за ПКС-дейност 2
– 23_Прил_14_Регистър-дейност 2 по проект КПРПС
– 24_Прил 15_Указания за дейност 2 по проект КПРПС

Насоки за кандидатстване-КП33.19-2020
Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.19-2020
Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г
Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.19-2020
РУО-инфо-нова конкурсна процедура
Ръководство за работа-електронна система-2020

Минимален и максимален бал по паралелки в РУО ДОБРИЧ – Първи етап

Информация за кандидатстване в VIII клас за учебната 2020-2021 година – близнаци

заявление-близнаци

Online кандидатстване след 7 клас

Статистика за успеваемост 2020

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
-Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII в неспециализираните училища на места по държавен план прием за учебната 2020/2021 година
Заявление за 1 и 3 етап на класиране

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020 ГОДИНА

Заповед № РД-09-366/29.04.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2020/2021 г.

Държавен план-прием в спортните училища за V клас за учебната 2020- 2021