Изберете страница

Актуално

УЧИЛИЩА-ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Приемането на документи за участие в първи и в трети етап на класиране, във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. за област Добрич ще се осъществява в училищата – гнезда както следва:

  1. ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Добрич, адрес: ул. „Отец Паисий“ № 17
  2. ОУ „Антим I“ – гр. Балчик, адрес: ул. „Дунав“ № 16
  3. ОУ „Йордан Йовков“- гр. Каварна, адрес: ул. „Кирил и Методий“ №17
  4. ПГТО „Дочо Михайлов“- гр. Тервел, адрес: ул. „Хан Аспарух“ № 81

 

Национални програми 2022 г.

График на дейностите по приемането на учениците след VII клас

Информация относно полагане на приемни изпити и изпити за проверка на способностите на територията на друга област

1. Списъци на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни  училища;  

2 Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование в професионални гимназии и в професионални паралелки

3. Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки

4. Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици в осми клас за учебната 2022 / 2023 година в област Добрич

5. Информация относно реда за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Дейности за насочване на ученици с хр. заболявания и Процедура за насочване на учениците със СОП след VII клас във връзка с чл. 120, ал. 7; чл. 142, ал.3, т. 1 и чл. 145, ал. 6 от ЗПУО и чл. 140 от Наредба за приобщаващото образование
график
– Приложение 1 -заявление от родител за обучение след седми клас 2022
– Приложение 2 -Указания за насочване след седми клас 2022 – 2023
– Приложение № 5 към чл. 96, ал. 2, т. 1

 

Заповед_ДПП_2022-2023

Приложения+към+Заповед+за+утвърждаване+на+ДПП+за+учебната+2022_2023+година

Математика за всеки 2021-2022

Държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2022- 2023 г.
Информация за граждани на Украйна, желаещи да работят като учители в България:
Изискванията за заемане на педагогически длъжности в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България са определени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в Наредба  № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Конкретните изисквания за заемане на учителска длъжност са определени в Приложение 1 наНаредба № 15 от 2019 г.
Кандидатите следва да имат завършено висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, както и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
Легализирането на документи за висше образование, които да послужат при кандидатстване за работа в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД), гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52А. Подава се заявление за издаване на удостоверение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, към което се прилагат всички необходими документи. За повече информация: https://www.nacid.bg и телефон за контакт (+359 2) 817 38.
Свободните работни места се обявяват на сайта на Регионално управление на образованието, гр. Добрич, в раздел Свободни работни места и в регионалните служби на Агенцията по заетост (Бюро по труда). Подробна информация за конкретното работно място се получава от образователната институция, която го е обявила.
Подборът и назначаването е в правомощията на директора на образователната институция. Директорът на детската градина/училището сключва трудов договор с избраното за назначаване лице.
Пълна информация за изискванията за желаещите граждани на Украйна да заемат учителски длъжности в България можете да намерите на  https://gov.bg/bg/ukraine

Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 

– Заявление-НВО-Чужди-държави

Актуализиране на база данни за заместващи учители

В информационната база данни могат да се регистрират:

1.Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител” и „учител по… ” (учебен предмет).
2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или .,магистър” от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по… ”,
З. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.