Изберете страница

Актуално

 

ДЗИ 2021

Заповед № РД-09-410/05.04.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2021/2022 г с Приложение № 1-4. 

1. Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или средни училища. 
2. Prilojenie № 1 -към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки
3. Списък на хроничните заболявания , физическите и сензорни увреждания и професии и специалности за прием на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 година в област Добрич

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием РД-06-103
– Приложения към Заповед РД-06-103 за утвърждаване на ДПП за учебната-2021-2022-година
План за действие по БДП

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В 10 КЛАС НА ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Списък на неспециализираните училища от област Добрич, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2021/2022 година.
Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2021/2022 година
-Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 
Заявление НВО – чужди държави -2021/2022

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19