Изберете страница

Актуално

Свободно място за ученик от 8 клас във Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ Добрич – специалност „Икономическа информатика“

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19

Свободно работно място в ОУ „Христо Ботев“, с. Стожер
-Образователен медиатор

Свободно работно място в ОУ „Христо Смирненски“, град Добрич
Социален работник

Свободно работно място в ДГ №18 „Дора Габе“, град Добрич
Учител в детска градина

Свободно работно място в ПГ по ТОЛП гр.Добрич
– Учител общообразователен предмет – гимназиален етап – Български език и литература, Руски език
– учител теоретично обучение – Транспортна техника

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“