Изберете страница

Актуално

Списък-допуснати и недопуснати ОСО
– Система за определяне на резултатите – ОСО

Списък-допуснати и недопуснати  БЕЛ
Система за определяне на резултатите – БЕЛ

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г.  на министъра на образованието и науката и Регламента за провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране, Ви уведомявам, че през учебната 2021/2022 г. Националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе за ученици от III и IV клас в три кръга: общински, областен и национален.

Общинският кръг трябва да бъде проведен до 05.12.2021 г. (неделя). Според Регламента на състезанието училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг. Контролът по провеждане на общинския кръг на Националното състезание по компютърно моделиране се осъществява от директора на училището.

Националната комисия подготвя примерни теми за всеки един от кръговете. Официалните теми ще бъдат достъпни на страницата на състезанието https://comp-modelirane.com , половин час преди началото на всеки кръг. На 05.12.2021 г. в 08:00 ч. Националната комисия ще публикува на страницата на състезанието  https://comp-modelirane.com/educlass/competition-1/   теми за III и IV клас, които училищните комисии биха могли да използват официално за общинския кръг. Училищните комисии, които ще ползват примерните теми на Националната комисия трябва да започнат състезанието с начален час 08:00 на 05.12.2021 г., а участниците трябва да заемат местата си най-късно до 07:30 часа.

Провеждането на Националното състезание по компютърно моделиране следва да е съобразено с епидемичната обстановка в страната, като се спазват всички противоепидемични мерки.

Пожелавам успех на всички участници!

– Компютърно моделиране 2021-2022– регламент
Декларация компютърно моделиране 2021-2022

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

В изпълнение на Заповед № РД09-1883/02.09.2021г., изм. със Заповед № РД09-3971/29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2021/2022 година Ви уведомяваме, че общинският кръг на олимпиадата  по математика за ученици от :

  • ІV, VII, VIII, IX, X, XI, XII класове ще се проведе на 12.2021 г. от 9.00 ч.
  • V и VI класове- до 12.12.2021 г. по решение на училищната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата.

              Дейностите по провеждането на олимпиадата ще се осъществяват при стриктно спазване на необходимите противоепидемиологични мерки и насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19.

Учениците от ІV, VII, VIII, IX, X, XI, XII класове трябва да се явят в училището, в което се обучават  най-късно в 8.30 ч. на 11.12.2021 г.

Национална олимпиада по математика 2021-2022 г.

Математика за възрастова група IV – VII клас

Mатематика (ученици от VIII до XII клас)

Декларация-информирано-над-16-год

Декларация-информирано-под-16-год.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 

– Заявление-НВО-Чужди-държави

Обявление за длъжността старши експерт по ОСО, РУО – Добрич.

Обявление за длъжността старши експерт по БЕЛ, РУО – Добрич

Безплатни ресурси за дистанционно обучение за училища

Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Методи за оценяване на математическа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване PISA 2022“

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2020 г. в РУО-Добрич

План за действие по БДП

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19