Изберете страница

Актуално

Безплатни обучения за учители от Център за творческо обучение

.

Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ ще се проведе на 15.05.2021 г. от 9.00 часа. в ПМГ „Иван Вазов“
Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година се подават от 21.04.2021 г. до 11.05.2021 г. от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от родителя /настойника/ попечителя, носещ родителска отговорност за ученика или по електронен път до 11.05.2021 г. на сайта на ПМГ : https://pmg-dobrich.com/.
В срок до три работни дни след публикуване на резултатите от състезанието, ученикът и/или родител/ настойник/ попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците да се запознае с оценената си работа в ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич.Заявление-за-математика за всеки

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

Приложения към проект на Заповед за утвърждаване на Държавен план прием за учебната 2021 2022 година
PDF – Приложения към проект на Заповед за утвърждаване на ДПП за учебната 2021 2022 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В 10 КЛАС НА ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Списък на неспециализираните училища от област Добрич, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2021/2022 година.
Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2021/2022 година
-Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 
Заявление НВО – чужди държави -2021/2022

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19