Изберете страница

Регионалното управление на образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.