Изберете страница

Актуално

Свободно работно място в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република
-учител по английски език

Свободно място в специалност „Оперативно счетоводство“ в ФСГ „Васил Левски“ – 1 

Свободни места след 3 класиране в обл. Добрич
Упътване за учениците след VІІ клас-4-етап

Mинимален и максимален бал по паралелки в РУО Добрич – Втори етап

Минимален и максимален бал по паралелки в РУО ДОБРИЧ – Първи етап

Информация за кандидатстване в VIII клас за учебната 2020-2021 година – близнаци

заявление-близнаци

Статистика за успеваемост 2020

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020 ГОДИНА

Заповед № РД-09-366/29.04.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2020/2021 г.

Държавен план-прием в спортните училища за V клас за учебната 2020- 2021

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“