Изберете страница

Задайте въпрос

6 + 11 =

Актуализиране на база данни за заместващи учители

В информационната база данни могат да се регистрират:

1.Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител” и „учител по… ” (учебен предмет).
2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или .,магистър” от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по… ”,
З. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

.

Въпрос:Какъв и законово уредения срок за издаване на документи за пенсиониране?
Отговор:Съгласно приетата промяна в чл. 5, ал. 7 от КСО, от 01.01.2018 г. задълженията на осигурителя са, както следва: Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок от искането да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.

Въпрос:Колко години се съхраняват ведомости?
Отговор:Осигурителят е длъжен да съхранява за срок 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения; документите се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния архивен фонд.

Въпрос:Документи за кои класове от училища в чужди държави се признават от Регионалното управление на образованието
Отговор:Комисията към РУО разглежда документи за признаване на завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и за признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация.
Документите за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас включително се признават от директора на училището, в което лицето желае да продължи обучението си

Въпрос:Пишат ли се отсъствия на учениците, когато обучението се осъществява от разстояние в електронна среда
Отговор:Когато обучението е синхронно, т.е. учителят и учениците взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа, на учениците се пишат отсъствия за всеки учебен час, в който те не се включват. В случай, че провежданото обучение от разстояние в електронна среда е несинхронно и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня.

Въпрос: Кога се подават заявления за признаване на квалификационни кредити?
Отговор:Заявления за признаване на квалификационни кредити се подават през месеците февруари и юли от 1 до 10 число.

Въпрос: Къде можем да намерим правилата за организиране и провеждане на олимпиадата и състезанията по математика?
Отговор: На страницата на МОН, секция „Олимпиади и състезания“ се публикуват регламентите за олимпиади и състезания.

Въпрос: Има ли промени в изпитната програма по БЕЛ за НВО – 7 клас?
Отговор: Да – за учебната 2020/2021 г. е включено произведението „Хайдути“.

Въпрос: Какво трябва да знаем и спазваме при организацията и осъществяването на профилираното обучение?
Отговори: 1) по отношение на ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ – Модулите в един предмет се преподават в 11. клас едновременно/последователно., а в 12. клас – едновременно; Модулите в един предмет може да се преподават от един или няколко учители; Срочната оценка е по всеки от модулите, без да се оформя срочна оценка по профилиращия предмет; Годишната оценка е по всеки от модулите и по профилиращия предмет (=средноаритметична до 0,01 от годишните оценки от всеки от модулите).
2) по отношение ОТРАЗЯВАНЕТО В ДОКУМЕНТИТЕ – Резултатите от обучението, вписани в Удостоверението за първи гимназиален етап, се преписват и в дипломата на средно образование, но не се отразяват и не участват при формиране на успеха; В дипломата за средно образование се записват средноаритметичните оценки и хорариума на предметите в А и Б, изучаваните предмети с хорариума във В и резултатите от ДЗИ; Профилиращият предмет се записва със средноаритметичната си оценка до 0,01 от двете години, както и с наименованието на всичките си модули и съответния им хорариум; Към дипломата ще е възможно издаване на приложение на език.

Въпроси за модулите в профилираната подготовка – може ли да се променят:
• Наименованията на задължителните модули на профилиращите предмети;
• Съдържанието на задължителните модули на профилиращите предмети;
• Наименованията на избираемите модули може да са същите или различни от задължителните модули; в случай че са същите учебно съдържание, както в задължителните;
• Кой създава програмите за избираемите модули?
Отговори:
• Наименованията на задължителните модули на профилиращите предмети не може да се променят.
• Съдържанието на задължителните модули на профилиращите предмети не може да се променя; следва утвърдената учебна програма и учениците полагат ДЗИ върху това.
• Наименованията на избираемите модули може да са същите или различни от задължителните модули; в случай че са същите, не може да се повтаря същото учебно съдържание, както в задължителните.
• В избираемите модули не може да се повтаря същото учебно съдържание, както в задължителните.
• Програмите за избираемите модули се създават от учителя.

Въпрос: Как може да се премести ученик от едно училище в друго, по желание на ученика и родителя от V до XII клас?
Отговор: Регламентирано е в Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:
1. Учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием, ако:
– постоянният или настоящият адрес на ученика е променен от друго населено място в населеното място на училището, в което желае да се премести;
– условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;
– при преместване на учениците от V до VII клас – ученикът е бил приет по държавен план-прием в училището, от което се премества;
– резултатите на ученика от IV, съответно от VII или от X клас, са позволявали формирането на бал, по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V, съответно в VIII или в XI клас, според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния, съответно допълнителния държавен план-прием.
2. При преместването в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием – учениците от XI и XII клас не може да сменят профила или специалност от професия.
3. Учениците по точка 1 може да се преместват, както следва:
– от V и от VI клас – през цялата учебна година;
– от VII до Х клас включително – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
– в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
– в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.
4. Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище, ако са изпълнени изискванията по точка 3 /първо, второ и трето условие/ и с това не се надвишава нормативът за максимален брой ученици в паралелка.
5. Ако са изпълнени изискванията по т. 1, т. 2 и т. 3, но при преместването ще се надвиши нормативът за максимален брой ученици в паралелка, ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище след разрешение на министъра на образованието и науката за завишаване броя на учениците в паралелката по мотивирано предложение на директора на училището, съгласувано с началника на регионалното управление на образованието.

Въпрос: Каква е процедурата за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие – ресурсно подпомагане?
Отговор: За да се организира предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището е необходимо да се подаде заявление до директора на образователната институция и да се предоставят всички необходими документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) и/или ТЕЛК, НЕЛК и други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации при наличие на такива.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие – ресурсно подпомагане се предоставя въз основа на извършена оценка на образователните потребности от екип за подкрепа на личностното развитие в училището или в детската градина. В случай че училището или детската градина не разполага с необходимите специалисти за извършване на оценката, то същата ще бъде извършена от екип на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Добрич. Оценката се извършва в срок до три месеца от началото на учебната година, като продължителността на оценяването е най-малко 14 дни. Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за подкрепа от екип специалисти – ресурсен учител, логопед и психолог, в зависимост от индивидуалните потребности на детето/ученика. Родителят се запознава срещу подпис с плана за подкрепа и е длъжен да оказва съдействие за изпълнение на заложените дейности.
Ресурсното подпомагане може да бъде преустановено с решение на екипа за подкрепа за личностно развитие след преглед на напредъка в развитието на детето/ученика, постигане на целите заложени в плана за подкрепа, и след подадено заявление от родителя.

Въпрос: Кой назначава персонала в образователните институции и къде се подават необходимите документи?
Отговор: Свободните работни места за педагогически специалисти и непедагогически персонал се обявяват от директора на образователната институция в Бюрото по труда и в Регионално управление на образованието в тридневен срок от овакантяването или откриването им. Обявата съдържа подробна информация за изискванията към кандидатите, необходими документи и срок за подаването им в съответната институция.
На сайта на РУО Добрич се поддържа раздел „Свободни работни места“, където своевременно се публикува кратка информация за постъпилите обявления, а всяка обява в цялост може да бъде прочетена на място в РУО Добрич , пл „Свобода“, №5, 3 етаж. За уточнения и друга допълнителна информация кандидатите следва да се обръщат към институцията, която е обявила свободното работно място.

Въпрос: Може ли лице без професионална квалификация „учител“ да кандидатства за заемане на обявено свободно работно място за учителска длъжност?
Отговор: Може да кандидатства. По преценка на директора на образователната институция може на педагогическа длъжност да бъде назначено лице с висше образование, но без придобита професионална квалификация „учител“. В тези случаи по отношение на новоназначения учител се планират и реализират дейности в изпълнение на чл. 213, ал. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование.