Изберете страница

Правилници и инструкции

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ 

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ 

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Правилник за ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 904 ЗА БОРБА С ДРЕБНОТО ХУЛИГАНСТВО

Правилник за СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Правилник за устройството и дейността на център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

Правилник за УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА-ИНТЕРНАТИ И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНТЕРНАТИ

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДОМОВЕТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЕКТА “УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО”

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНОТО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО ЗВЕНО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГР. ГАБРОВО

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРИЮТИТЕ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР “КОНКУРЕНТНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Правилник за УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Правилник за УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СПОРТ

Правилник за УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ И ОБУЧЕНИЕ – СОФИЯ

Правилник за УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПОЧИВНИ ЛАГЕРИ И ЕКСКУРЗИОННОТО ЛЕТУВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Правилник за ШКОЛИТЕ ПО ИЗКУСТВАТА (последни промени ДВ, бр. 13 от 1981) **

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА (изм. ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (последни промени ДВ, бр. 81 от 2006 г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (изм. ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА (изм. ДВ, бр. 56 от 2010 г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА (изм. ДВ, бр. 74 от 2010 г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР “ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ” (изм. ДВ, бр. 51 от 2010 г.)

Инструкция № 1 от 11 юни 2009 г. за ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ (обнародвана ДВ, бр. 64 от 2009 г.)

Инструкция № 1 за ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (обнародвана ДВ, бр. 17 от 1995)

Инструкция № 1 от 1998 г. за РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНОСТ ЗА ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ(последни промени ДВ, бр. 69 от 1998 г.)

Инструкция № 2 от 21 юли 2009 г. за НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДОМЕЙНИТЕ И ПОДДОМЕЙНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ (обнародвана ДВ, бр. 64 от 2009 г.)

Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г. за ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “УЧИТЕЛ” ИЛИ “ВЪЗПИТАТЕЛ” СЪОБРАЗНО ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТ (последни промени ДВ, бр. 81 от 2003 г.)

Инструкция № 2 от 5 юли 2004 г. за ПОДГОТОВКАТА И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ, АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ (обнародвана ДВ, бр. 70 от 2004 г.)

Инструкция № 2 от 2001 г. за РЕДА, ПО КОЙТО СЕ ПОЛЗВА СУБСИДИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ (обнародвана ДВ, бр. 34 от 2001 г.)

Инструкция № 2 от 23 юни 2003 г. за ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ “РЕЛИГИЯ” (обнародвана ДВ, бр. 60 от 2003 г.)

Инструкция № 3 от 21 юли 2009 г. за СЪЗДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ (обнародвана ДВ, бр. 64 от 2009 г.)

Инструкция № 3 от 17 октомври 2008 г. за ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (изм. ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Инструкция № 3 от 5 юли 1999 г. за УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЦИ НА УЧЕНИЦИ ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА (последни промени ДВ, бр. 64 от 1999 г.)

Инструкция № 4 от 21 юли 2009 г. за ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДИЗАЙНА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ (обнародвана ДВ, бр. 64 от 2009 г.)

Инструкция № 5 на НОИ от 2001 г. за РАБОТАТА И ОТЧЕТНОСТТА С БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ (последни промени ДВ, бр. 99 от 2006 г.)

Инструкция № 13 от 2000 г. за ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ (последни промени ДВ, бр. 109 от 2008 г.)

Инструкция № Iз-207 от 15 февруари 2006 г. за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 76а ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ (обнародвана ДВ, бр. 20 от 2006 г.)

Инструкция № Iз-2019 от 9 ноември 2006 г. за ОРГАНИЗИРАНЕ И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР (обнародвана ДВ, бр. 96 от 2006 г.)