Изберете страница

Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2ОP001-2.011-0001

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

За училищата от приложение 1:

За училища от приложение 2: