Изберете страница

Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2ОP001-2.011-0001

Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

 

Информационна кампания, организирана от ТЕУП към РУО – Добрич, по проект „Подкрепа за успех“

В изпълнение на чл.74, ал.1 във връзка с чл.69, ал.2, т.3 от Указанията по проект „Подкрепа за успех“, ТЕУП към РУО – Добрич организира и проведе информационна кампания с фокус, насочен към работата на образователните медиатори/ социалните работници, назначени в училищата по проекта.

На 29.06.2022 г., от 14,00 ч., в актовата зала на СУ „Петко Р. Славейков“, гр. Добрич се проведе работна среща за обмен на добри практики в работата на образователните медиатори. Присъстваха 28 директори на училища, 27 образователни медиатори и 1 социален работник. В началото на срещата, ученици от ОбУ „Йордан Йовков“, гр. Добрич поздравиха присъстващите с танцови изпълнения. Добър опит споделиха директори/образователни медиатори/социален работник от 8 училища на територията на област Добрич във връзка с: работа в условията на ОРЕС; задържане на застрашени от отпадане ученици; работа с родители; мотивиране на ученици за посещаване на училище и приобщаването им към училищния живот; организиране на дни на отворени врати; информационни кампании; осигуряване с дрехи, обувки и учебни пособия на ученици от социално слаби семейства чрез дарения.

В проведената дискусия, в края на срещата, директорите отчетоха безспорната помощ, която имат в лицето на образователните медиатори в работата с немотивирани ученици и незаинтересовани родители. От друга страна, присъстващи на срещата образователни медиатори споделиха, че работата им в училище ги е мотивирала да продължат образованието си и да се реализират като педагогически специалисти.

МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ


СУ „Христо Смирненски“ с. Крушари, ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, ОУ „Васил Левски“ с. Коритен
Обява – 15.06.2022    програма 1
ОУ „Свети Климент Охридски“ с. Дуранкулак , ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Белгун
Обява – 21.06.2022 програма 2
– ОУ „Панайот Волов“ гр. Добрич, ОбУ „Йордан Йовков“ гр. Добрич
Обява – 22.06.2022 – ПВ-ЙЙ програма 3
СУ „Димитър Талев“ гр. Добрич, ПМГ „Иван Вазов“  гр. Добрич
Обява – 22.06.2022 – Т-ПМГ програма 4

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Белгун, ОУ „Йордан Йовков“ с. Спасово
Обява – 27.06.2022 – БС програма 5.
– НУ „Христо Ботев“ с. Каблешково, ОУ „Отец Паисий“ с. Нова Камена
Обява – 27.06.2022 -КНК Програма 6
– ОбУ „Добри Войников“ с. Победа, ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница
Обява – 27.06.2022 – Добричка Програма 7
– ОУ „Христо Ботев“ с. Зърнево, СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит
Обява – 27.06.2022 – ЗК програма 8
– ПЗГ „Климент Арк. Тимирязев“ гр. Каварна, ОУ „Йордан Йовков“ гр. Каварна
Обява – 28.06.2022 – КАВАРНА програма 9
– СУ „Димитър Талев“ гр. Добрич, СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит
Обява – 28.06.2022 – ТК
Програма 1
Програма 2
Програма 3
Програма 4
Програма 5

– СУ „Димитър Талев“ гр. Добрич, ФСГ „Васил Левски“ гр. Добрич
Обява – 29.06.2022 програма 11

 

 

 

Покана
Документи за кандидастване:
Автобиография
Бланка

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 29.11.2019 г.

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

За училищата от приложение 1:

За училища от приложение 2: