Изберете страница

Механизъм за обхват

Решение № 373/05.07.2017г. на Министерски съвет ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

телефонна линия за подаване на сигнали: 0800 10 112

електронна поща: obhvat@mon.bg

 

Нововъведения в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) „Посещаемо и безопасно училище“ https://b2s.mon.bg

Насоки за работа на екипите за обхватДекларация за конфиденциалност – образец

Помощна инструкция за обработване на формуляр за обход

ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:

1. Община Добрич      ДОБРИЧ 1    ДОБРИЧ 2  ДОБРИЧ 3

2. Община Добричка  ДОБРИЧКА 1    ДОБРИЧКА 2     ДОБРИЧКА 3     ДОБРИЧКА 4

3. Община Балчик   БАЛЧИК 1     БАЛЧИК 3      БАЛЧИК 4     БАЛЧИК 5      БАЛЧИК 6

4. Община Генерал Тошево   ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 1  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 2  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 3    ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 4   ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 5

5. Община Крушари  КРУШАРИ 1   КРУШАРИ 2    КРУШАРИ 3

6. Община Каварна  КАВАРНА Екип 1      КАВАРНА Екип 2      КАВАРНА Екип 3

7. Община Тервел  Тервел 1  Тервел 2  Тервел 3  Тервел 4  Тервел 5  Тервел 6  Tервел 7  Тервел 8  Тервел 9  Тервел 10

8. Община Шабла   ШАБЛА 1 ШАБЛА 2

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заложените мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в поверената Ви институция, е необходимо да публикувате на сайта си следната информация:

1. За детски градини и училища:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  • Информация за същността на всеки вид социална услуга – да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

2. За училищата:

  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата