Изберете страница

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти/ инвестиция, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

Подайте сигнал

10 + 8 =

Адрес на РУО Добрич:

Добрич 9300, пл. “Свобода”5 , етаж 3
тел:058/ 602 307
електрона поща: ruo_dobrich@ruo.mon.bg

Работното време на РУО е 8 часа дневно от 09 до 17:30 ч.
с обедна почивка от 13 до 13:30 ч.
Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
09 до 17:30 ч

Регионалното управление на образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование.

Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Актуализиране на база данни за заместващи учители

В информационната база данни могат да се регистрират:

1.Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител” и „учител по… ” (учебен предмет).
2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или .,магистър” от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по… ”,
З. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.