Изберете страница

Регионално управление на образованието – Добрич

РУО Добрич

 .

Адрес на РУО Добрич:

Добрич 9300, пл. “Свобода”5 , етаж 3
тел:058/ 602 307
електрона поща: riodobrich@gmail.com

Работното време на РУО е 8 часа дневно от 09 до 17:30 ч.
с обедна почивка от 13 до 13:30 ч.
Непрекъснат режим на работа на центъра за административно обслужване
09 до 17:30 ч

РУО – Добрич е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалното управление на образованието осъществява и методическа подкрепа.

РУО е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката, има печат и идентификационен код по БУЛСТАТ, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

РУО – Добрич се управлява и представлява от началник.

Организацията на дейностите се осъществява от:

  • Отдел Организационно-методическа дейност и контрол”;
  • Отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”.

 

СТРУКТУРА

 

НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГР. ДОБРИЧ
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА
Кабинет № 306, телефон 058/602 307 вътр. 306;  GSM: 0879561354

 

ОТДЕЛ “ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКA ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ”
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
Кабинет № 308, телефон 058/602 307 вътр. 308;  GSM: 0879561340 e-mail :
lubomirtg@abv.bg
ДЛЪЖНОСТ СЛУЖИТЕЛ СТАЯ ТЕЛЕФОН
Старши експерт по организация на средното образование Петър Петров
e-mail:petrov.p16@abv.bg
9 058/ 602 307 вътр.309
GSM: 0879561342
Старши експерт по природни науки и екология Диана Петрова
e-mail:dianapetrova1969@abv.bg
9 058/ 602 307 вътр.309
GSM: 0879561343
 Старши експерт по чужд език и по майчин език Велизара Митева
e-mail:velizara1miteva@gmail.com
8 058/ 602 307 вътр.308
GSM:0879561344
 Старши експерт по професионално образование и обучение  Калоян Койчев
e-mail:kaloiank123@abv.bg
8 058/ 602 307 вътр.308
GSM: 0879561345
 Старши експерт по български език и литература  Жанина Тотева
e-mail:shaninatoteva@abv.bg
4 058/ 602 307 вътр.304
GSM: 0879561350
 Старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти  Райфе Мехмедова
e-mail:raife1@abv.bg
4 058/ 602 307 вътр.304
GSM: 0879561351
 Старши експерт за обучението  в начален етап  Тинка Темелкова
e-mail:temelkova_70@abv.bg
3 058/ 602 307 вътр.303
GSM: 0879561346
 Старши експерт по приобщаващо образование  Димитринка Великова
e-mail:dimitrinkavelikova@abv.bg
2 058/ 602 307 вътр.302
GSM: 0879561347
 Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия  Светлана Василева
e-mail:svetlana67701967@abv.bg
 2 058/ 602 307 вътр.302
GSM: 0879561354
 Старши експерт по математика  Татяна Няголова
e-mail:t_nyagolova@abv.bg
2 058/ 602 307 вътр.302
GSM: 0879561352
ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО, СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

СТАМЕН СТОЕВ- НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
Кабинет № 307, телефон 058/602 307 вътр. 307   GSM: 0879561359  e-mail :stamen.d.stoev@gmail.com
ДЛЪЖНОСТ СЛУЖИТЕЛ СТАЯ ТЕЛЕФОН
Главен счетоводител Искра Малчева
e-mail:iskra_mal@abv.bg
7 058/ 602 307 вътр.307

GSM: 0887900880

Старши експерт по информационно осигуряване Инж. Иво Иванов
e-mail:ivanov.ivo.rio@abv.bg
5 058/ 602 307 вътр.319

GSM: 0879561348

Старши експерт по анализ на информацията Неше Мустафова
e-mail:neshe_1978@mail.bg
5 058/ 602 307 вътр.319

GSM: 0897031694

Главен юрисконсулт Галин Господинов
e-mail:gospodinov83@gmail.com
7 058/ 602 307 вътр.307

GSM: –

Технически-сътрудник

Касиер

Драгомир Желев

e-mail:dzhelev19@abv.bg

6 058/ 602 307 вътр.306

GSM:0879561355

Главен специалист „Човешки ресурси“ Станка Илиева
e-mail:stankageorgieva@abv.bg
1 058/ 602 307 вътр.301

GSM: 0879561357

Шофьор Милен Василев 1 058/ 602 307 вътр.301

GSM: 0879561358

Младши експерт Мелин Реджеб 3 058/ 602 307 вътр.303

GSM : 0895544576

Според разпределението на дейностите администрацията на РУО е обща и специализирана и се организира в отдели.
Общата администрация е организирана в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ и осигурява технически дейността на началника на РУО, на специализираната администрация, както и дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.
Специализираната администрация е организирана в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, който подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата напредучилищното и училищното образование в рамките на функционалната си характеристика.