Изберете страница

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

            
Проект BG05M2OP001-2.010-0001

Обучение на тема Изследването като педагогически подход и проектно базираното обучение

Съобщението е публикувано тук https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=133