Изберете страница

Проекти и национални програми

 Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

.

Обява за кандидатстване по ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 Ограмотяване на възрастни -2
– Програма_Инфо ден_ОВ-2
Tech.InstructionsZoom-20.01.2021
Покана_Инфо ден_ОВ-2_МОН_РУО
-Процедура за подбор на проектни предложения -ограмотяване на възрастни-2
Техническа инструкция Zoom-23.02.2021
Програма_2ри Инфо ден_ОВ-2_ф

 

 

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

             Проект „Твоят час“

        Национална програма „Мотивирани учители“

 

                      НП „Без свободен час“       

 Образование за утрешния ден

   Механизъм за обхват       

            Проект „Иновативни училища“    

 

     Проект „Подкрепа за успех“

    Национална програма „Иновации в действие“

 

                   Проект“ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“