Изберете страница

Проекти и национални програми

процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Национални програми 2023

         Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

 

 

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

 

        Национална програма „Мотивирани учители“

 

                      НП „Без свободен час“       

 

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

 Образование за утрешния ден

 

            Проект „Иновативни училища“    

 

     Проект „Подкрепа за успех“

    Национална програма „Иновации в действие“

 

                   Проект“ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“