Изберете страница

Проекти и национални програми

 Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

.

Обява за кандидатстване по ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 Ограмотяване на възрастни -2
– Програма_Инфо ден_ОВ-2
Tech.InstructionsZoom-20.01.2021
Покана_Инфо ден_ОВ-2_МОН_РУО
-Процедура за подбор на проектни предложения -ограмотяване на възрастни-2
Техническа инструкция Zoom-23.02.2021
Програма_2ри Инфо ден_ОВ-2_ф

     Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование

 

 

 

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

 

        Национална програма „Мотивирани учители“

 

                      НП „Без свободен час“       

 Образование за утрешния ден

   Механизъм за обхват       

            Проект „Иновативни училища“    

 

     Проект „Подкрепа за успех“

    Национална програма „Иновации в действие“

 

                   Проект“ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“