Изберете страница

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

 

 

 


.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чието изпълнение стартира на 16 май 2019 г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Партньор в реализирането на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Продължителността на проекта е 30 месеца.
С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Дейностите по проекта, които ще се реализират на територията на Република България, са следните:

                • Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи;

                • Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др,;

                 • Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.;

                 • Дейност 4: Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т. ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др.;

                 • Дейност 5: Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.

Териториален екип по проект АПСПО за РУО – Добрич
Жоро Тошков – началник на РУО – Добрич
Координатор „Техническо и финансово изпълнение – РУО“
Тинка Великова Темелкова – ст. експерт обучение в начален етап
Експерт „Техническо и финансово управление – РУО“
Жaнина Йорданова Тотева – ст. експерт за български език и литература
Експерт „Мониторинг и контрол – РУО“
Светлана Василева Петкова – ст. експерт обществени науки, гражданско образование и религия
Експерт „Мониторинг и контрол – РУО“
Иво Георгиев Иванов – ст. експерт информационно осигуряване
Експерт „Мониторинг и контрол – РУО“

 

За контакт с членовете на териториалния екип:  riodobrich@gmail.com

към сайта на проекта

——————————————- www.eufunds.bg———————————————–

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.