Изберете страница

Регионално управление на образованието – Добрич

РУО Добрич

 .

Адрес на РУО Добрич:

Добрич 9300, пл. “Свобода”5 , етаж 3
тел:058/ 602 307
електрона поща: ruo_dobrich@ruo.mon.bg

Работното време на РУО е 8 часа дневно от 09 до 17:30 ч.
с обедна почивка от 13 до 13:30 ч.
Непрекъснат режим на работа на центъра за административно обслужване
09 до 17:30 ч

РУО – Добрич е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалното управление на образованието осъществява и методическа подкрепа. РУО е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката, има печат и идентификационен код по БУЛСТАТ, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. РУО – Добрич се управлява и представлява от началник. Организацията на дейностите се осъществява от:

 

  • Отдел Организационно-методическа дейност и контрол”;
  • Отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”.

 

 

 

СТРУКТУРА

 

 

 

НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГР. ДОБРИЧ

 

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА

 

Кабинет № 306, телефон 058/602 307 вътр. 306;

 

 

 

ОТДЕЛ “ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКA ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ”

 

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Кабинет № 308, телефон 058/602 307 вътр. 308;  

 

ДЛЪЖНОСТ СЛУЖИТЕЛ СТАЯ ТЕЛЕФОН
Старши експерт по организация на средното образование Петър Петров 9 058/ 602 307 вътр.309
Старши експерт по природни науки и екология Диана Петрова 9 058/ 602 307 вътр.309
 Старши експерт по чужд език и по майчин език Велизара Митева 8 058/ 602 307 вътр.308
 Старши експерт по професионално образование и обучение  Калоян Койчев 8 058/ 602 307 вътр.308
 Старши експерт по български език и литература Нела Георгиева 4 058/ 602 307 вътр.304
 Старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти  Райфе Мехмедова 4 058/ 602 307 вътр.304
 Старши експерт за обучението  в начален етап  Тинка Темелкова 4 058/ 602 307 вътр.303
 Старши експерт по приобщаващо образование

 

Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

 Димитринка Великова

 

 

2

 

 

058/ 602 307 вътр.302

 

 

 Старши експерт по организация на средното образование  Здравка Добруджанска  3 058/ 602 307 вътр.303
 Старши експерт по математика  Татяна Няголова 2 058/ 602 307 вътр.302

 

ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО, СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

 

СТАМЕН СТОЕВ- НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Кабинет № 307, телефон 058/602 307 вътр. 317

 

ДЛЪЖНОСТ СЛУЖИТЕЛ СТАЯ ТЕЛЕФОН
Главен счетоводител Искра Малчева 7 058/ 602 307 вътр.307
Старши експерт по информационно осигуряване Инж. Иво Иванов 5 058/ 602 307 вътр.319
Старши експерт по анализ на информацията Неше Мустафова 5 058/ 602 307 вътр.319
Главен юрисконсулт Гьоксел Хюсеин 3 058/ 602 307 вътр.303
Технически-сътрудник   Касиер Драгомир Желев 6 058/ 602 307 вътр.306
Главен специалист „Човешки ресурси“ Веска Димитрова 1 058/ 602 307 вътр.301
Шофьор Живко Великов 1 058/ 602 307 вътр.301

 

Младши експерт

 

 

Според разпределението на дейностите администрацията на РУО е обща и специализирана и се организира в отдели.
Общата администрация е организирана в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ и осигурява технически дейността на началника на РУО, на специализираната администрация, както и дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.
Специализираната администрация е организирана в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, който подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата напредучилищното и училищното образование в рамките на функционалната си характеристика.

Актуализиране на база данни за заместващи учители

В информационната база данни могат да се регистрират:

1.Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител” и „учител по… ” (учебен предмет).
2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или .,магистър” от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по… ”,
З. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.