Изберете страница

Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2ОP001-2.011-0001

Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Покана
Документи за кандидастване:
Автобиография
Бланка

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 29.11.2019 г.

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

За училищата от приложение 1:

За училища от приложение 2: