Изберете страница

Международна закрила и мигранти

Записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища

Регионално управление на образованието – Добрич (РУО – Добрич) приема заявления за прием и обучение на деца в задължителна предучилищна възраст от Украйна, които искат да се запишат в детска градина.

Приемането и обучението на деца в задължителна предучилищна възраст от Украйна в държавните и в общинските детски градини може да се осъществява след определяне и получаване на правния статут на лицето.

Регионално управление на образованието – Добрич приема заявления за прием и обучение на деца в задължителна предучилищна възраст от Украйна, които искат да се запишат в детска градина. При заявено желание от родител (настойник, попечител, представител на непридруженото малолетно лице), гражданин на Украйна, същият попълва заявление до началника на РУО – Добрич. Началникът на РУО – Добрич определя към коя детска градина съобразно местоживеенето и желанието на родителя да бъде насочен малолетният чужденец и информира директора на детската градина за предстоящото насочване и записване.

Публикуваме образец на заявление, което родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето , търсещо или получило международна или временна закрила, може да подаде за прием в държавните и в общинските детски градини , по електронен път в РУО –Добрич на адрес:riodobrich@gmail.com

Заповед 9105-88 /09.03.2022 г. на Министъра на образованието и науката относно Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Заповед 9105-79 /01.03.2022 г. на Министъра на образованието и науката относно Прием и обучение на търсещи или получили международна закрила и мигранти.

Консултации могат да се получат на Горещия телефон на Министерството на образованието и науката 0800 16 111 и на :Горещите телефонни линии за психологическа подкрепа са:
БУРГАС – 0893 631 573
ВАРНА – 0877 566 696
ВЕЛКО ТЪРНОВО – 0882 247 454
ПЛОВДИВ – 0800 16 793
СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133
СТАРА ЗАГОРА – 042/210-089
Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч.
Tелефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища; – старши експерт по чужд език и по майчин език Велизара Митева 058/ 602 307 вътр.308
Хуманитарна подкрепа
Тук е събрана цялата информация касаеща актуални съобщения и указания, касаещи работата на общините в подкрепата на бежанците от Украйна.
Национална гореща линия на 4 езика за бягащите от конфликта в Украйна
Създадена е националната гореща линия за бягащите от войната в Украйна и за всички въпроси по посрещането им в България. Телефоните са 02/9055555 и +380 322465075, публикувани на Единния информационен портал „България за Украйна“ на адрес https://ukraine.gov.bg.
На портала е публикувана официалната информация за правилата за предоставяне на временна закрила на пристигащите в България украинци, бягащи от войната, в съответствие с директивата на ЕС и решението на Министерския съвет. В отделните раздели се съдържа актуална информация за правата и задълженията на пристигащите, за получаване на статут, достъп до хуманитарна помощ,  настаняване, откриване на банкови сметки, търсене на работа, детски градини и училища, възможност за безплатна медицинска и психологическа помощ.
Оповестени са действащите доброволчески инициативи и контакти на  гражданските организации, с които правителственият кризисен щаб е в координация и сътрудничество за осигуряване на навременна помощ за пристигащите от Украйна – дарения, неща от първа необходимост, храна, транспорт, лекарства.  Предвидена е бърза писта за подаване на заявления от желаещите българи да предоставят места за настаняване, парична помощ, да станат доброволци в екипите за посрещане и грижа за бежанците.
Ако приемате граждани на Украйна
Всеки, който настанява човек от Украйна в частното си жилище, е необходимо да предприеме следното:
1. Да осъществи контакт с РЗИ  за провеждане на тестване за COVID 19 на лицата от Украйна при необходимост, ако такова не е направено при влизане в България и съответно нямат зелен сертификат. Осигурени са безплатни бързи тестове в РЗИ-Добрич.
2. В 3 дневен срок домакинът е задължен да регистрира настанените от/при него лица в Районно управление на МВР по местоживеене – служба „Миграция“ (до Паспортна служба). При регистрация представя неговите и техните лични документи (не е задължително личното присъствие на украинските граждани), като отбелязва дали лицата желаят да получат статут на бежанци.
Попълва се и анкета със следните въпроси:
  • От какво имате нужда на първо време (дрехи, обувки, лекарства и др.)?
  • Желаете ли детето/децата Ви, да посещават детска градина или училище (ако е приложимо)?
  • Имате ли желание за работа, в каква сфера?
Данните от анкетата ще бъдат използвани за осигуряване на последваща помощ и подкрепа от съответните институции – Дирекция „Бюро по труда“, Регионално управление на образованието, Български червен кръст и др.
При необходимост от медицинска помощ се препоръчва да бъде посетен Център за спешна и неотложна помощ, за което не се дължи заплащане. Медицински услуги в ДКЦ, МБАЛ и други медицински центрове се заплащат по ценоразпис.
При получаване на статут „бежанец“, украинският гражданин има право на безплатни услуги в сферата на здравеопазването, обхващане на децата в образователната система на България и легален достъп до трудовия пазар.
Информация за граждани пристигащи от Украйна
На вниманието на украинските граждани, пристигащи на територията на Република България и на българските граждани и организации, предоставящи подслон на украински граждани.
Български гражданин, чужд гражданин с предоставено право на пребиваване в Република България или организация, предоставили подслон на чужденец, в срок до 3 дни след настъпване на обстоятелството уведомява група „Миграция“ при ОД МВР Добрич или районното управление на МВР по местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.
Срокът на пребиваване на украинските граждани, влезли на територията на Република България при условията на действащия 90-дневен безвизов режим, може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства.
Украинските граждани могат да подадат заявление в ОД МВР Добрич, група „Миграция “ул. „Максим Горки“ N:12, преди изтичане на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим. Бланката на заявлението може да бъде получена на място, да бъде изтеглена от сайта на ОД МВР Добрич на адрес Dobrich@mvr.bg или от тук.
За допълнителна информация украинските граждани, българските граждани и организации могат да посетят група „Миграция“ при ОД МВР Добрич  от тук.
ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

След определяне на правния статут на лицето, достъп до образование на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, в Република България се осъществява съгласно следния нормативен ред:

Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила.


Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език


НАРЕДБА 11- 10-06-2022 за оценяване на резултатите от обучението на учениците