Изберете страница

Актуално

Свободно работно място в ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Дуранкулак
-учител Физическо възпитание и спорт в ПЕ

Свободно работно място в ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост, град Добрич
шофьор-автобус

Свободно работно място в СУ „Христо Ботев“, град Балчик
-учител по математика – 0,5

Свободни работни места в ОУ “ Неофит Рилски“, село Ловчанци
-учител по математика и ИТ 5-7 клас
-учител в ЦДОУ 1 и 4 клас

Свободно работно място в ОбУ „Йордан Йовков“, град Добрич
учител по математика в ПЕ и ГЕ

Свободни работни места в ОУ „Христо Смирненски“, град Добрич
-учител по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество
учител по Физика и астрономия

Свободни ученически места в ЕГ „Гео Милев“, град Добрич за учебната 2022/2023 година

Свободни работни места в БСУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чехия, и в БСУ „Христо Ботев“, гр. Братислава, Словакия
– Заповед РД09-3772 от 05.08.2022 на МОН

 Незаети места за ДПП в 8 клас след трети етап на класиране
Ред и срокове за подаване на документи, класиране и записване се определят със Заповед на директора на приемащото училище.

Свободни работни места в СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Ген. Тошево
– учител ЦОУД 5 – 7 клас
 -учител ЦОУД 5-7 клас

Свободно работно място в ОУ „Христо Ботев“, град Добрич
Чистач/Хигиенист

Свободно работно място в ДГ №20 „Радост“, град Добрич
помощник-възпитател

Свободно работно място в ЕГ „Гео Милев“, град Добрич
Завеждащ компютърен кабинет

Свободни работни места в ПГВМ, гр. Добрич
Огняр
-Учител, теоретично обучение
-Учител по Български език и литература и Руски език

Свободно работно място в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Добрич
– учител по БЕЛ

Свободни места за прием в 8 клас учебна -2022-2023 г. 3-етап на класиране

Информация за класиране в РУО Добрич 2 етап учебна 2022 – 2023 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 1 КЛАСИРАНЕ В РУО – ДОБРИЧ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Заповед за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и предстоящото обявяване на конкурси за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища.

Свободно работно място в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, с. Ведрина
Учител по МИИТ – прогимназиален етап – специалност математика + ИТ

Online кандидатстване след 7 клас 2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 2023 ГОДИНА – БЛИЗНАЦИ

УЧИЛИЩА-ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Приемането на документи за участие в първи и в трети етап на класиране, във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. за област Добрич ще се осъществява в училищата – гнезда както следва:

  1. ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Добрич, адрес: ул. „Отец Паисий“ № 17
  2. ОУ „Антим I“ – гр. Балчик, адрес: ул. „Дунав“ № 16
  3. ОУ „Йордан Йовков“- гр. Каварна, адрес: ул. „Кирил и Методий“ №17
  4. ПГТО „Дочо Михайлов“- гр. Тервел, адрес: ул. „Хан Аспарух“ № 81

График на дейностите по приемането на учениците след VII клас

1. Списъци на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или в средни  училища;  

2 Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование в професионални гимназии и в професионални паралелки

3. Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки

4. Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици в осми клас за учебната 2022 / 2023 година в област Добрич

5. Информация относно реда за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

 

Заповед_ДПП_2022-2023

Приложения+към+Заповед+за+утвърждаване+на+ДПП+за+учебната+2022_2023+година

Държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2022- 2023 г.
Информация за граждани на Украйна, желаещи да работят като учители в България:
Изискванията за заемане на педагогически длъжности в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България са определени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в Наредба  № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Конкретните изисквания за заемане на учителска длъжност са определени в Приложение 1 наНаредба № 15 от 2019 г.
Кандидатите следва да имат завършено висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, както и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
Легализирането на документи за висше образование, които да послужат при кандидатстване за работа в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД), гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52А. Подава се заявление за издаване на удостоверение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, към което се прилагат всички необходими документи. За повече информация: https://www.nacid.bg и телефон за контакт (+359 2) 817 38.
Свободните работни места се обявяват на сайта на Регионално управление на образованието, гр. Добрич, в раздел Свободни работни места и в регионалните служби на Агенцията по заетост (Бюро по труда). Подробна информация за конкретното работно място се получава от образователната институция, която го е обявила.
Подборът и назначаването е в правомощията на директора на образователната институция. Директорът на детската градина/училището сключва трудов договор с избраното за назначаване лице.
Пълна информация за изискванията за желаещите граждани на Украйна да заемат учителски длъжности в България можете да намерите на  https://gov.bg/bg/ukraine

Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 

Актуализиране на база данни за заместващи учители

В информационната база данни могат да се регистрират:

1.Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител” и „учител по… ” (учебен предмет).
2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или .,магистър” от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по… ”,
З. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.