Изберете страница

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Без свободен час“ 2023 г.


Ръководител: Мариана Лозанова– началник на отдел „Организационни дейности“ в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 592, e-mail: m.lozanova@mon.bg

Лица за контакт:
Елена Витанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 429, e-mail: e.vitanova@mon.bg;
Мария Петкова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 542, e-mail: m.petkova@mon.bg.

Лица за контакт РУО:

Искра Малчева – главен счетоводител, тел: 058/ 602 307 вътр.307 , e-mail -iskra_mal@abv.bg
Иво Иванов – старши експерт по информационно осигуряване тел: 058/ 602 307 вътр.319, e-mail:ivo.ivanov@ruo.mon.bg

Национална програма „Без свободен час“ 2022 г.


Лица за контакт МОН:
Елена Витанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол”, тел.: 02/ 9217 429, e-mail: e.vitanova@mon.bg;
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол”, тел.: 02/ 9217 568, e-mail: m.maneva@mon.bg.

Лица за контакт РУО:

Искра Малчева – главен счетоводител, тел: 058/ 602 307 вътр.307 , e-mail -iskra_mal@abv.bg
Иво Иванов – старши експерт по информационно осигуряване тел: 058/ 602 307 вътр.319, e-mail:ivanov.ivo.rio@abv.bg


Модул 1. „Без свободен час в училище“ и Модул 2. „Без свободен час в детската градина“:

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия;

Справка – декларация за възнаграждение на учител за реално взетите учебни/астрономически часове по Националната програма „Без свободен час”

Карта за мониторингово посещение.

Декларация за демаркация по т.13.1 от Националната програма „Без свободен час” за 2022 година.


Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“:
Заявление за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС;

Карта за мониторингово посещение;

Декларация за демаркация по т.13.1 от Националната програма „Без свободен час” за 2022 година.

Национална програма „Без свободен час“ 2021 г.

Национална програма „Без свободен час“


Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“


Модул 1. „Без свободен час в училище“ и Модул 2. „Без свободен час в детската градина“

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия (публ. 09.04.2021 г.)

Справка – декларация (публ. 09.04.2021 г.)

Карта за мониторингово посещение (публ. 09.04.2021 г.)

Модул 3. „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“

Заявление за компенсиране разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС (публ. 09.04.2021 г.)


Лица за контакти:
Мариана Лозанова – началник на отдел в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 749, e-mail: m.lozanova@mon.bg
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 449, e-mail: m.zlatkova@mon.bg
Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел. 02 9217 426, e-mail: l.dodev@mon.bg

.

Национална програма „Без свободен час“ 2020 г.

Национална програма „Без свободен час“

Модул „Без свободен час в училище“ и Модул „Без свободен час в детската градина“

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на отпуск по време на учебни занятия

Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“

Лица за контакти:
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217449, e-mail: m.zlatkova@mon.bg;
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217749, e-mail: m.lozanova@mon.bg.

Лица за контакти РУО:

Искра Малчева – главен счетоводител, тел: 058/ 602 307 вътр.307 , e-mail -iskra_mal@abv.bg
Иво Иванов – старши експерт по информационно осигуряване тел: 058/ 602 307 вътр.319, e-mail:ivanov.ivo.rio@abv.bg

Национална програма „Без свободен час“ 2019 г.

Вход към онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието – 2019 г.

Списък на училища, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.05.-30.06.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-2086/16.08.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 16.08.2019 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.05.-30.06.2019 г., утвърден със заповед № РД 09-2086/16.08.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 16.08.2019 г.)

Списък на училища, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.01.2019 г. – 30.04.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.22019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Списък на училища, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2018 г., за периода 01.11.-31.12.2018 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2018 г., за периода 01.11.-31.12.2018 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Инструкция за работа с онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието

Национална програма „Без свободен час“ 2019 г.

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия

Справка- декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове

Карта за мониторингово посещение

Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“,