Изберете страница

Списък на допуснатите кандидати – главен юрисконсулт РУО – Добрич

Система за определяне на резултатите – главен юрисконсулт РУО – Добрич

 Окончателни резултати – главен юрист консулт РУО Добрич:
-Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“(АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Добрич (публ. 07.12.2022 г.)

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел АПФСИО, РУО – Добрич.

• Първо място – Гьоксел Хюсеин