Изберете страница

Механизъм за обхват

Решение № 373/05.07.2017г. на Министерски съвет ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

телефонна линия за подаване на сигнали: 0800 10 112

електронна поща: obhvat@mon.bg

 

Нововъведения в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) „Посещаемо и безопасно училище“https://b2s.mon.bg

Насоки за работа на екипите за обхват
Декларация за конфиденциалност –Образец

Помощна инструкция за обработване на формуляр за обход

Постановление № 259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2023-2024 г.

1. Община Добрич  Добрич Екип 1  Добрич Екип 2  Добрич Екип 3   Добрич Екип 4  Добрич Екип 5 Добрич Екип 6  Добрич Екип 7 Добрич Екип 8 Добрич Екип 9  Добрич Екип 10 Добрич Екип 11 Добрич Екип 12

2. Община Добричка  Добричка Екип 1 Добричка Екип 2    Добричка Екип 3    Добричка Екип 4

3. Община Балчик   Балчик Екип 1 Балчик Екип 2 Балчик Екип 3 Балчик Екип 4  Балчик Екип 5  Балчик Екип 6 

4. Община Генерал Тошево Генерал Тошево Екип 1  Генерал Тошево Екип 2  Генерал Тошево Екип 3  Генерал Тошево Екип 4   Тошево Екип 5

5. Община Крушари  Крушари Екип 1 Крушари Екип 2  Крушари Екип 3

6. Община Каварна  Каварна – Екип 1 Каварна – Екип 2   Каварна – Екип 3

7. Община Тервел Тервел Екип 1 Тервел Екип 2 Тервел Екип 3 Тервел Екип 4 Тервел Екип 5 Тервел Екип 6  Тервел Екип 7

8. Община Шабла Шабла Екип 1 Шабла Екип 2

 

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2022-2023 г. АРХИВ

1. Община Добрич Добрич Екип 1 Добрич Екип 2 Добрич Екип 3 Добрич Екип 4Добрич Екип 5 Добрич Екип 6 Добрич Екип 7Добрич Екип 8Добрич Екип 9Добрич Екип 10Добрич Екип 11Добрич Екип 12
Приложение №1

2. Община Добричка  Добричка Екип 1 Добричка Екип 2  Добричка Екип 3 Добричка Екип 4

3. Община Балчик  Балчик Екип 1 Балчик Екип 2   Балчик Екип 3   Балчик Екип 4  Балчик Екип 5 Балчик Екип 6

4. Община Генерал Тошево Генерал Тошево Екип 1Генерал Тошево Екип 2Генерал Тошево Екип 3Генерал Тошево Екип 4Генерал Тошево Екип 5

5. Община Крушари  Крушари Екип 1  Крушари Екип 2  Крушари Екип 3

6. Община Каварна Каварна – Екип 1 Каварна – Екип 2Каварна – Екип 3

7. Община Тервел Тервел Екип 1   Тервел Екип 2  Тервел Екип 3  Тервел Екип 4  Тервел Екип 5     Тервел Екип 6     Тервел Екип 7

8. Община Шабла  Шабла Екип 1Шабла Екип 2

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заложените мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в поверената Ви институция, е необходимо да публикувате на сайта си следната информация:

1. За детски градини и училища:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  • Информация за същността на всеки вид социална услуга – да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

2. За училищата:

  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата