Изберете страница

Признаване на документи, издадени от училища в чужбина

Инструкция за подаване на документи за признаване на завършен клас – МПС

Заповед за актуализиране на правилата за работа на експертна комисия съгласно чл.107 от Наредба 11/01.09.2016 г.

Правила за работа на експертната комисия по признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация,  съгласно Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите на учениците, изд. от Министерство на образованието и науката

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(Обн. – ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г. в сила от 15.09.2017 г. Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.)

Раздел IV
Такси за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение

Чл. 6.(1) За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, се събира такса 25 лв.
(2) За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение се събира такса 35 лв.

(3) Такси по този раздел не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.

ОББ – гр. Добрич   IBAN: BG30UBBS80023106095403,  BIC: UBBSBGSF
В полза на:
РУО-Добрич
Вносител име:
Попълва се името на родителя/настойника/, ако лицето е непълнолетно и ЕГН.
Основание за внасяне:
Попълва се и ЕГН на лицето/детето, за легализация на документи за завършени етапи на училищно образование или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училищата на чужди държави.

Административни услуги извършвани от РУО-Добрич, свързани с признаване на документи, издадени от училища в чужбина

 

TARIFF OF THE FEES, COLLECTED
IN THE PRE-SCHOOL AND SCHOOL EDUCATION SYSTEM

(Publ. SG № 75/15.09.2017, effective as from 15.09.2017 Adopted by Ministerial Decreeг№ 195/08.09.2017.)

Section IV
Feesfor recognition of documents
for completed stages of school education,
degrees of education and professional qualification, issued by schools of foreign countries,
and for issuing of certificates

Art. 6.(1) For recognition of documents for completed stages of school education, issued by schools of foreign countries, a fee is collected to the amount of BGN 25.

(2) For recognition of documents for completed degrees of education and professional qualification, issued by schools of foreign countries,  and for issuing of certificates, a fee is collected to the amount of BGN 35.

(3) No fees are collected per this section, when the persons, requesting recognition, are within the age of mandatory education