Изберете страница

Национално външно оценяване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 2023 ГОДИНА – БЛИЗНАЦИ

Online кандидатстване след 7 клас 2022

Статистика за успеваемост БЕЛ + Математика 7 клас НВО 2022 г.

Заповед запознаване с оценените работи 10 клас

Съобщение запознаване с изпитни работи10 клас

Заповед условията и реда за запознаване на ученика и неговите родители с оценената му изпитна работа

Съобщение- запознаване с изпитни работи7 клас

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 7. клас, по български език и литература

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 7. клас, по математика

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 10. клас, по математика

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 10. клас, по български език и литература

Справка за средните резултати на учениците от НВО 4 клас 2022 г. БЕЛ , обл. Добрич

Справка за средните резултати на учениците от НВО 4. клас 2022 г., Математика, обл Добрич

Дати за провеждане на изпитите от НВО

  1. Националните външни оценявания (НВО) в VII клас:
  • по български език и литература (БЕЛ) – на 14.06.2022 г.
  • математика – на 16.06.2022 г.
  • чужд език (по желание на ученика) – на 17.06.2022 г.

Изпитите се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 10,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 09,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

  1. Изпити за проверка на способностите са, както следва:

ü изобразително изкуство – на 21юни 2022г.

ü музика – на 22 юни 2022 г.;

ü спорт – на 23-24 юни 2022 г. вкл.

На тези изпити се явяват само ученици, които са заявили това. Заявления за явяване на изпитите за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът. Срокът за подаване е 26-27 май 2022 г.

Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация датата и часа за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление.

Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата. Информация за реда и условията за кандидатстване в тези училища следва да потърсите в конкретните училища.

  1. Националните външни оценявания (НВО) в X клас:
  • по български език и литература (БЕЛ) – на 14.06.2022 г.
  • математика – на 16.06.2022 г.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

Изпитите по БЕЛ и по математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в X клас. Начало на изпитите – 9,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

  • чужд език (по желание на ученика) – на 17.06.2022 г. по график в зависимост от нивото
  • информационни технологии за измерване на дигитални компетентности ( по желание на ученика) – 21.06.2022 г.

Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за изпитите по чужд език и по ИТ  за всеки кандидат, който е подал заявление.

Дейности за насочване на ученици с хр. заболявания и Процедура за насочване на учениците със СОП след VII клас във връзка с чл. 120, ал. 7; чл. 142, ал.3, т. 1 и чл. 145, ал. 6 от ЗПУО и чл. 140 от Наредба за приобщаващото образование
график
– Приложение 1 -заявление от родител за обучение след седми клас 2022
– Приложение 2 -Указания за насочване след седми клас 2022 – 2023
– Приложение № 5 към чл. 96, ал. 2, т. 1

 

Архив

ПРАВИЛА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ПРОВЕРЕНИТЕ ИЗПИТНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  ПО МАТЕМАТИКА И ПО ЧУЖД ЕЗИК ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА 7 КЛАС И В КРАЯ НА 10 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА.

Статистика за успеваемост по изпити от НВО – 7 клас за РУО – Добрич

Важно за седмокласниците и техните родители относно провеждането на изпитите от НВО в края на 7 клас през учебната 2020/2021 година
Инструктаж за ученика

Заповед №РД 09-З567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година, както и образците на документи към тях, както следва:

Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»

1. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
2. Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
З. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
4. Инструктаж за четене на диктовката по български език и литература тук »»»
5. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците тук »»»