Изберете страница

Национално външно оценяване

Справка за средните резултати на учениците от НВО 4 клас 2022 г. БЕЛ , обл. Добрич

Справка за средните резултати на учениците от НВО 4. клас 2022 г., Математика, обл Добрич

Дати за провеждане на изпитите от НВО

  1. Националните външни оценявания (НВО) в VII клас:
  • по български език и литература (БЕЛ) – на 14.06.2022 г.
  • математика – на 16.06.2022 г.
  • чужд език (по желание на ученика) – на 17.06.2022 г.

Изпитите се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 10,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 09,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

  1. Изпити за проверка на способностите са, както следва:

ü изобразително изкуство – на 21юни 2022г.

ü музика – на 22 юни 2022 г.;

ü спорт – на 23-24 юни 2022 г. вкл.

На тези изпити се явяват само ученици, които са заявили това. Заявления за явяване на изпитите за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът. Срокът за подаване е 26-27 май 2022 г.

Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация датата и часа за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление.

Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата. Информация за реда и условията за кандидатстване в тези училища следва да потърсите в конкретните училища.

  1. Националните външни оценявания (НВО) в X клас:
  • по български език и литература (БЕЛ) – на 14.06.2022 г.
  • математика – на 16.06.2022 г.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

Изпитите по БЕЛ и по математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в X клас. Начало на изпитите – 9,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

  • чужд език (по желание на ученика) – на 17.06.2022 г. по график в зависимост от нивото
  • информационни технологии за измерване на дигитални компетентности ( по желание на ученика) – 21.06.2022 г.

Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за изпитите по чужд език и по ИТ  за всеки кандидат, който е подал заявление.

Дейности за насочване на ученици с хр. заболявания и Процедура за насочване на учениците със СОП след VII клас във връзка с чл. 120, ал. 7; чл. 142, ал.3, т. 1 и чл. 145, ал. 6 от ЗПУО и чл. 140 от Наредба за приобщаващото образование
график
– Приложение 1 -заявление от родител за обучение след седми клас 2022
– Приложение 2 -Указания за насочване след седми клас 2022 – 2023
– Приложение № 5 към чл. 96, ал. 2, т. 1

 

Архив

ПРАВИЛА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ПРОВЕРЕНИТЕ ИЗПИТНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  ПО МАТЕМАТИКА И ПО ЧУЖД ЕЗИК ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА 7 КЛАС И В КРАЯ НА 10 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА.

Статистика за успеваемост по изпити от НВО – 7 клас за РУО – Добрич

Важно за седмокласниците и техните родители относно провеждането на изпитите от НВО в края на 7 клас през учебната 2020/2021 година
Инструктаж за ученика

Заповед №РД 09-З567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година, както и образците на документи към тях, както следва:

Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»

1. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
2. Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
З. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
4. Инструктаж за четене на диктовката по български език и литература тук »»»
5. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците тук »»»