Изберете страница

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

            
Проект BG05M2OP001-2.010-0001

Оптимизиране на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Информация за проект КПРПС

Дейност 1 – образци документи:
– 3_Бланка-проект КПРПС
– 6_Образец_Декларация-Банкова сметка на възложител у-ще или ДГ
– 7_Образец_Декларация-конфликт на интереси
– 8_Образец_Заявка за обучения по проект КПРПС-възложител у-ще или ДГ
– 12_Прил_4_ Договор възложител Уч или ДГ
12_Прил_4_ Протокол към Договор
– 12_Прил_4_Техническо задание
– 13_Прил_5_ Присъствен списък
– 15_Прил_7_Карта за участие
– 16_Прил_7a_Декларация за целева група-дейност 1
17_Прил_8_Таблица микроданни-НОВА
19_Прил_10_Анкетна карта за удовлетвореност от обучение
20_Прил_11_Формуляр за проверка на място
– 21_Прил_12_Общи методически указания за прилагане на GDPR
– 25_Прил_16_Заявление_самостоятелни Възложители
– Copy of Декларация1-преки-разходи-2.010
– Образец_Заявка_финасиране на възложител у-ще или ДГ-вариант 2-2019

Дейност 2 – образци документи:
– 3_Бланка-проект КПРПС
17_Прил_8_Таблица микроданни-НОВА
– 22_Прил_13_Заявление за ПКС-дейност 2
– 23_Прил_14_Регистър-дейност 2 по проект КПРПС
– 24_Прил 15_Указания за дейност 2 по проект КПРПС

Обучение на тема Изследването като педагогически подход и проектно базираното обучение

Съобщението е публикувано тук https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=133