Изберете страница

Закони

Закон за АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Закон за АДМИНИСТРАЦИЯТА

Закон за БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Закон за БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Закон за българската академия на науките

Закон за българските лични документи

Закон за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Закон за висшето образование

Закон за ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Закон за ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Закон за ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Закон за ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Закон за ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Закон за ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

Закон за ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Закон за ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

Закон за ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

Закон за ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

Закон за ЗАНАЯТИТЕ

Закон за ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Закон за ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ 

Закон за ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Закон за ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

Закон за ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ

Закон за ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Закон за ЗДРАВЕТО

Закон за изменение и допълнение на закона за семейни помощи за деца (дв, бр. 32 от 2002 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)

Закон за ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА

Закон за ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Закон за КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 

Закон за КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Закон за КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Закон за ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО

Закон за МЛАДЕЖТА

Закон за МЕЦЕНАТСТВОТО

Закон за НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

Закон за народната просвета

Закон за НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Закон за НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Закон за НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ

Закон за ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Закон за ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Закон за ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Закон за ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

Закон за ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Закон за ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Закон за РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА 

Закон за семейни помощи за деца

Закон за СОБСТВЕНОСТТА

Закон за СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Закон за СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН

Закон за СЧЕТОВОДСТВОТО 

Закон за ТРАНСЛИТЕРАЦИЯТА

Закон за ТУРИЗМА

Закон за УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ

Закон за УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Закон за ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Закон за ХРАНИТЕ

Закон за ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Закон за ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ