Изберете страница

Нормативни документи

Нови или променени документи, касаещи системата на народната просвета

Промени към брой 81/2017 г.

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Отменени:

Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до VІ клас в държавните и общинските училища (загл. изм. – дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 – 2012 г., изм. – дв, бр. 18 от 2012 г., в сила от учебната 2012 – 2013 г., изм. – дв, бр. 40 от 2013 г., в сила от учебната 2013 – 2014 г., изм. – дв, бр. 47 от 2014 г., в сила от учебната 2014 – 2015 г., изм. – дв, бр. 43 от 2015 г., в сила от учебната 2015 – 2016 г.)

Постановление № 308 от 20 декември 2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас

Постановление № 36 от 20 февруари 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

Промени към брой 77/2017 г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (дв, бр. 73 от 2016 г.)

Промени към брой 75/2017 г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (дв, бр. 66 от 2016 г.)

 

Промени към брой 10/2017 г.

Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Отменени актове:

Наредба № 1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Промени към брой 12/2017 г.

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Промени към брой 13/2017 г.

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Отменени актове:

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието