Изберете страница

CAF

CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка

 

       Предвид динамиката на развитие в съвременното общество и скоростта на промяна на външните фактори, е необходимо ефективното управление на администрацията да бъде подкрепено от иновативни и устойчиви практики, за удовлетворяване на променящите се потребности на гражданите и обществеността. Моделът CAF е един от способите, които успяват да допринасят за ефективно управление на промените със своята ясна структура и методология. Прилагането му в РУО-Добрич беше предизвикателство, което положи началото към ефективна вътрешна промяна на администрацията.
         В изпълнение на заложените принципи в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. и Пътната карта за нейното изпълнение 2015-2020 г. РУО-Добрич стартира процеса по внедряване на CAF 2013 като система за цялостно управление на качеството. На 19.04.2019 г.  беше сключено Споразумение между Института по публична администрация (ИПА) и Регионално управление на образованието – Добрич, в което са разписани ангажиментите за внедряване на модела CAF 2013, а именно – планиране на процеса, обучения на екипа по самооценка, извършване на самооценка на администрацията, изготвяне на доклад за самооценка и определяне на мерки за подобрение и изготвяне на план за реализирането им. Със заповед на началника на РУО-Добрич беше назначена комисия, която да участва в общите и специализирани обучения на ИПА и същата да изпълни дейностите по въвеждане на CAF 2013, съобразявайки се със сключеното Споразумение.

          Назначената група включва: председател – Стамен Стоев – началник на отдел “АПФСИО”, член/секретар – Неше Али – ст. експерт по АИ и членове – Галин Господинов – гл. юрисконсулт, Любомир Тодоров – началник на отдел “ОМДК”, Татяна Няголова – ст. експерт по математика, Райфе Мехмедова – ст. експерт за КПС и Велизара Митева – ст. експерт по ЧЕ и по МЕ.
        За повече информация за модела CAF и за прилагането му в публичния сектор в България:http://www.ipa.government.bg/bg/novinicaf

                  – Въведение CAF Добрич 2018 г. – 2020 г.