Изберете страница

Актуално

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 25.03.2023 г.
Началото на състезателния ден е  9:00 часа. Времето за работа на учениците  е 4 часа и 30 минути. Състезанието е анонимно.
Училището координатор и домакин на състезанието е ПМГ „Иван Вазов” гр. Добрич.
В срок до 14.03.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място).
След 14.03.2022 г. заявления, придружени с декларация за информираност и съгласие ще се подават до директора на ПМГ „ Иван Вазов“ –Добрич в срок до 24.03.2023г.

.
Информационен ден за популяризиране на изпълнените дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ и представяне на създадената първа безплатна национална единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“
Образование за утрешния ден

Втора Национална училищна конференция Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки

Правила-план-прием-2023-2024

STEM професии и профили доп

08 РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

Списък на неспециализираните училища

Справка брой ученици -2023

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОБУЧАВАЩИ-СЕ-В 10 КЛАС НА ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРЕЗ-УЧЕБНАТА-2022-2023

Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности
– Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
Предстоящо обучение за външни инспектори
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
Заявление-НВО-Чужди-държави
„Дуално образование и обучение“ към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) отправя покана за участие в конкурс за ученици на тема: „ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“– GREEN and DIGEDU”, който тази година се организира за първи път и има за цел да популяризира добри практики, свързани с дигиталното и зелено образование.
Информация за граждани на Украйна, желаещи да работят като учители в България:
Изискванията за заемане на педагогически длъжности в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България са определени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в Наредба  № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Конкретните изисквания за заемане на учителска длъжност са определени в Приложение 1 на  Наредба № 15 от 2019 г.
Кандидатите следва да имат завършено висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, както и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
Легализирането на документи за висше образование, които да послужат при кандидатстване за работа в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД), гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52А. Подава се заявление за издаване на удостоверение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, към което се прилагат всички необходими документи. За повече информация: https://www.nacid.bg и телефон за контакт (+359 2) 817 38.
Свободните работни места се обявяват на сайта на Регионално управление на образованието, гр. Добрич, в раздел Свободни работни места и в регионалните служби на Агенцията по заетост (Бюро по труда). Подробна информация за конкретното работно място се получава от образователната институция, която го е обявила.
Подборът и назначаването е в правомощията на директора на образователната институция. Директорът на детската градина/училището сключва трудов договор с избраното за назначаване лице.
Пълна информация за изискванията за желаещите граждани на Украйна да заемат учителски длъжности в България можете да намерите на  https://gov.bg/bg/ukraine

Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование

Актуализиране на база данни за заместващи учители

В информационната база данни могат да се регистрират:

1.Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител” и „учител по… ” (учебен предмет).
2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или .,магистър” от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по… ”,
З. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.