Изберете страница

Актуално

УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

Списък на паралелките-незаети места след четвърто класиране- към 15.08.2023 г.

Списък на паралелките-незаети места след трето класиране – към 04.08.2023 г.

Списък на паралелките-незаети места след второ класиране – към 25.07.2023 г.

Информация за класиране РУО Добрич – 1 етап

Информация за класиране РУО Добрич – 2 етап

Информация за класиране РУО Добрич – 3 етап

Информация за класиране РУО Добрич -4 етап

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 2024 ГОДИНА – БЛИЗНАЦИ

Статистика за успеваемост БЕЛ +Математика 7 клас НВО 2023 г

Упътване за учениците след VІІ клас-2023

Заповед за утвърждаване на ДПП за учебната 2023-2024 г.
Приложения към Заповед № РД-09-154 за утвърждаване на ДПП за учебната 2023-2024 година – ДОБРИЧ 
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА
-Списък-заболявания-МЗ и МОН
-Приложение 2 към списък-Добрич
-Приложение 1 към списък/
Заявление-Приложение № 5 към чл. 96, ал. 2, т. 1
Инструкция за подаване на документи за признаване на завършен клас – МПС

Правила-план-прием-2023-2024

STEM професии и профили доп

08 РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

Списък на неспециализираните училища

Справка брой ученици -2023

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
Заявление-НВО-Чужди-държави

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2023-2024 г.

1. Община Добрич  Добрич Екип 1  Добрич Екип 2  Добрич Екип 3    Добрич Екип 4  Добрич Екип 5  Добрич Екип 6  Добрич Екип 7 Добрич Екип 8 Добрич Екип 9 Добрич Екип 10 Добрич Екип 11 Добрич Екип 12

2. Община Добричка  Добричка Екип 1 Добричка Екип 2  Добричка Екип 3  Добричка Екип 4

3. Община Балчик  Балчик Екип 1 Балчик Екип 2 Балчик Екип 3 Балчик Екип 4  Балчик Екип 5  Балчик Екип 6  

4. Община Генерал Тошево Генерал Тошево Екип 1 Генерал Тошево Екип 2 Генерал Тошево Екип 3   Генерал Тошево Екип 4  Генерал Тошево Екип 5

5. Община Крушари  Крушари Екип 1 Крушари Екип 2  Крушари Екип 3

6. Община Каварна  Каварна – Екип 1 Каварна – Екип 2   Каварна – Екип 3

7. Община Тервел Тервел Екип 1 Тервел Екип 2 Тервел Екип 3 Тервел Екип 4 Тервел Екип 5 Тервел Екип 6  Тервел Екип 7

8. Община Шабла Шабла Екип 1 Шабла Екип 2

Информация за граждани на Украйна, желаещи да работят като учители в България:
Изискванията за заемане на педагогически длъжности в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България са определени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в Наредба  № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Конкретните изисквания за заемане на учителска длъжност са определени в Приложение 1 на  Наредба № 15 от 2019 г.
Кандидатите следва да имат завършено висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, както и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
Легализирането на документи за висше образование, които да послужат при кандидатстване за работа в образователна институция от системата на предучилищното и училищното образование в Република България се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД), гр. София, бул. „Г. М. Димитров“, № 52А. Подава се заявление за издаване на удостоверение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, към което се прилагат всички необходими документи. За повече информация: https://www.nacid.bg и телефон за контакт (+359 2) 817 38.
Свободните работни места се обявяват на сайта на Регионално управление на образованието, гр. Добрич, в раздел Свободни работни места и в регионалните служби на Агенцията по заетост (Бюро по труда). Подробна информация за конкретното работно място се получава от образователната институция, която го е обявила.
Подборът и назначаването е в правомощията на директора на образователната институция. Директорът на детската градина/училището сключва трудов договор с избраното за назначаване лице.
Пълна информация за изискванията за желаещите граждани на Украйна да заемат учителски длъжности в България можете да намерите на  https://gov.bg/bg/ukraine

Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование

Актуализиране на база данни за заместващи учители

В информационната база данни могат да се регистрират:

1.Специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител” и „учител по… ” (учебен предмет).
2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” или .,магистър” от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по… ”,
З. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” по специалности от област на висшето образование според класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.