Изберете страница

ДЗИ, НВО 2020- Въпроси и отговори

Здравейте,

направихме една промяна в системата, свързана с учениците без изпити. За  тях няма да се генерират входящи номера, също така и на вече  „въведените“ такива ученици входящите номера са премахнати. По този начин ще е по-лесно те да се идентифицират и разграничават в справки за  в бъдеще.

Стела Колева

Въпрос: Във връзка с подаването на заявления за явяване на ДЗИ и ДКИ през сесия май-юни на учебната 2019/2020 г. и уеднаквяване на сроковете за подаване на заявления за ДЗИ и ДКИ имам следния въпрос: Ученик подал заявление за явяване на ДКИ, но не желаещ да се яви на ДЗИ трябва ли да бъде въведен в информационната система за НВО и ДЗИ?

Отговор: Ученикът записва в заявлението за явяване на ДЗИ, че ще се яви на ДКИ.

.
Здравейте,
 
Списъкът с ученици в 12 клас е налят в системата. Входящ номер и код за достъп за всеки ученик ще се генерират след въвеждане на заявлението, като е задължително да се попълнят адрес и поне един изпит. 
За да се въведете дадено заявление е необходимо да направите следното – от меню Ученици->Списъци избирате 12 клас. Зарежда се списъка с учениците. На реда на всеки ученик има бутон „Редакция“. Въвежда се информацията за ученика и се натиска бутон „Запис“.
За ученици, завършили предишни години и/или други училища се попълват съответните полета във формата.
 
В меню Ученици->Документи може да намерите служебни бележки за подадени заявления и за допускане до ДЗИ.
За 4 и 10 клас също могат да се генерират тези документи, като за тях няма утвърден образец и са модифицирани така, че да включват само необходимата информация. В тях ще намерите входящ № и код за достъп до страницата https://zamaturite.bg , където ще могат да се проверяват резултатите.
 
.

Въпрос: Изпитът по Английски език от НВО в 10 клас е по желание на ученика и със заповед на министъра № РД 09-2152/27.08.2019 г. е определен график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите, според който подаването на заявления за явяване на изпит по чужд език се извършва в срок от 06 до 08 април 2020 г.
Тъй като към настоящият момент не е ясен точният брой желаещи, бих искал да разбера как да определим залите и броя на местата в тях, за да се получи коректно разпределение?

Отговор: Определяте учениците за 10 клас само за БЕЛ и математика. После  РУО ще определи залите и училищата за ЧЕ.

Уважаеми колеги,

 В понеделник, 02.03.2020 г., сутринта списъкът с учениците в 10. клас ще бъде качен в системата. Училищата ще могат да разпределят. Ако се наложи да се променя броят на учениците в зала, това може да направи само РУО. Очакваме до четвъртък да бъде извършено и реалното разпределение за 10. клас.
.

Уважаеми колеги,

Ако ученик със СОП покрива ДОС и ще се явява със всички останали в една изпитна зала , не трябва са се маркира като ученик със СОП и времето му за изпит няма да бъде удължено.
Ако ученик със СОП ще се яви с консултант на изпита , то той трябва да се маркира като ученик със СОП и да бъде разпределен в зала с маркер СОП.
При въпроси свързани с ученици със СОП , моля обръщайте се към ст.експет по ПО Димитринка Великова.
.

Уважаеми колеги,

Училищата с ученици със СОП:
– да маркират „недопуснат“ , ако няма да се явяват;
– маркират „СОП“ , ако ще се явява и определят зала за учениците със СОП;
– изпращат данните за ресурсен учител – консултант, който се въвежда от РУО
В системата е активен бутона „Видеонаблюдение“.
Моля всички да влязат в admin.zamaturite.bg и да маркират залите, в които има Видеонаблюдение.
Има добавена опция „Начален учител“ в „Служебни лица“
Моля да поставите съответната отметка за началните учители във Вашето училище.
Моля коригирайте си залите за изпит и конкретно  брой места в залите.
Ако сте подали 2 зали с по 15 места, а имате 16 ученици, то системата ще ги разпредели по следния начин:
1 зала – 15 ученици
2 зала – 1 ученик
Трябва да се подадат 2 зали с по 8 места. Така системата ще ги разпредели по 8 ученици във всяка зала.
.

Ученици 4 клас

Здравейте,

Направено е  разделяне на ролите на служебните лица по класове. Вече за всеки клас може да се определят роли, а не както до момента общо за сл. лице. Текущите роли са копирани във всички класове на сл. лице, като излишните вече могат да се премахнат и да се получи коректна информация за отделните класове.
Полето „роля“ отпадна от горната част и е свалено долу, при предметната област. Освен това сме премахнали изискването за задължителна роля.

Уважаеми колеги,

Моля всички училища да подадат в сайта admin.zamaturite.bg всички възможни педагогически специалисти, като служебни лица за всички изпити , 4, 10 и 12 клас.
срок 21.02.2020 г.
Изключение е за учители с конфликт на интереси. /Родител на ученик от съответния клас/.
Учители в 4 клас , не могат да са квестори в 4 клас, но могат да са 10  и 12 клас.
.

Изпращам още малко уточнения:

  • При въвеждане на предметна област за служебните лица се избира предмета, по които преподават и присъдена и/или придобита професионална квалификация. Системата допуска да бъдат избрани няколко предмета:

Имайте предвид следното – когато учител е преподавател по БЕЛ например, но има придобита квалификация по РЕ, то трябва за 10 и 12 клас да изберете БЕЛ и РЕ, а за 4 клас само БЕЛ (ако ще се използва за квестор в 4 клас). По този начин системата на по-късен етап, когато разпределя ролите ще знае, че този човек не може да е квестор по БЕЛ и РЕ, но може да е оценител по БЕЛ.

Учители, които нямат предметна област от матуритетните предмети ще останат без попълнена „Предметна област“.

 

Въпрос:
1. Учители, които са в училищните комисии по организиране на НВО и не може да им се оредели роля в електронната система, трябва ли да бъдат изтрити от списъците или да останат с празни полета.
Отговор: НЕ , но вие и нямате тази опция/ бутона не е активен/
2. Учителите от начален етап трябва ли да бъдат отбелязани като консултанти, след като не могат да бъдат квестори.

Отговор: НЕ. Учители, които нямат предметна област от матуритетните предмети ще останат без попълнена „Предметна област“.

Въпрос: Не намерих информация за изисквания относно формирането на потребителското име в сайта https://admin.zamaturite.bg/ Има ли някакво изискване какво да се добави след кода на училището, както беше за 7 клас? Чии имена, телефон и имейл трябва да се въведат при регистрацията – на директора на училището или на служителя, определен да работи със сайта?
Отговор:Изисквания относно формирането на потребителското име в сайта няма. Хубаво е да е кода по админ или кода + добавка.  Лесно се помни, но не е задължително.
По въпроса за имената. Обикновено директора е този който е оторизиран да работи с данни на училището, но при наличие на заповед, даден служител да работи с платформата, може и да са неговите данни, стига да е оторизиран да дава отговори по въпроси свързани с НВО и ДЗИ.
.

Въпрос: Как да изберем предмета, който служебните лица преподават, като от падащо меню имаме само предметите от НВО за съответните класове и не ни разрешава да пишем, за да посочим преподавания предмет?

Отговор: Във връзка с множество запитвания от ваша страна и след направена консултация с Косьо, Ви информирам за следното:
При въвеждане на предметна област за служебните лица се избира предмета, по които преподават. 
В конкретния случай има значение дали е преподавател по предмет от НВО , за да не бъде разпределен като квестор по него. За останалите е без значение, защото могат да са квестори на всеки предмет от НВО.
При определяне на ролята на служебното лице се определят всичките роли, които може да изпълнява без оглед конкретен изпит. На следващ етап ще могат да се задават за конкретните изпити кой каква роля ще има.

Въпрос:Как да въвеждаме залите в сайта admin.zamaturite.bg?
През екселския файл ли?
И още един въпрос: Първата колона е име. Номера на залата в училището ли се има предвид?

Отговор:Меню „Зали“  имате бутон Нова зала. Използвайте го.
Укажете : клас /4,10 или 12/, № /наименование на залата/ – това е номера на залата в училището, и натиснете бутона ЗАПИС .