Изберете страница

Актуализиране на информацията за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО – Въпроси и отговори

Подаване на актуални данни към 01.12.2019 г.

Моля всяка промяна да се опише в съответния прозорец!

Ако няма промяна – да се впише :  Няма промяна

ЗАБРАНЯВА СЕ ВСЯКАКВО ДВИЖЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 01.12.2019 г. до 05.12.2019 г.

Във връзка с актуализиране на информацията за учебната 2019/2020 година в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование, е необходимо да се извърши следното:

От 01.12.2019 г. до 05.12.2019 г. всички институции в системата на предучилищното и училищното образование в областта трябва да подадат в НЕИСПУО актуални данни към 01.12.2019 г., представляващи информация от Списък-образец №1, Списък-образец №2 и Списък-образец №3. На основание чл. 13 ал. 5 и ал. 6 от Наредба №8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование данните се подават по електронен път в НЕИСПУО чрез Модул „Институции“ за онлайн събиране и обработка на данните и онлайн съгласуване – https://am.mon.bg

До 10.12.2019 г. трябва да бъде отстранено дублирането на учениците/децата на национално и областно ниво и актуализираната информация да бъде отразена в онлайн модула – https://am.mon.bg.

 База данни е към дата 01.12.2019 г.  – От това ще се ръководи РУО ако има конфликт между две учебни институции.

Особено внимание с БУТОНА ЗАПИШИ! Трябва да е свързани и да има връзка с Интернет, преди натискане на бутона.