Изберете страница

АдминПро – Въпроси и отговори

Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното образование

Записи от информационен уебинар за запознаване с промените в НЕИСПУО – модул „Институции“ за учебната 2019/2020 г.:
– за училища и ЦСОП: запис от уебинара:тук
– за детски градини: запис от уебинара:тук
– презентация:тук
– приложение – категории персонал:тук

Въпрос:

Въпросът ни е свързан с платформата НЕИСПУО – модул „Институции“.
Има ли нужда от изпращане на титулните страници на учебните програми-ИУЧ и график-разпределение-ПГ, след като вече директорът не ги утвърждава?

Отговор:  ЗПУО

Чл. 82. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети по чл. 77, ал. 2, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, както ина учебни предмети по чл. 76, ал. 1, 3, 4 и 5.(3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в конкретното училище, се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището.(4) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас, с изключение на учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището

Чл. 85. (1) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.(2) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му, избират се от учениците според интересите им и се определят с училищните учебни планове.(3) Съдържанието на допълнителната подготовка, с изключение на учебните предмети почл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4, се определя в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

 

Въпрос:

Във връзка с изготвянето на Списък Образец № 1 и изпълнение на чл. 70 от Указанията за изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ в училища, определени със заповед на Министъра на образованието и науката трябва да се назначават от 1.10.2019 г. медиатори или социални работници на 4 или 8 часа. (Чл. 70. (1) За реализиране на дейностите по чл. 69, ал. 2 директорите на училищата по проекта назначават образователни медиатори и/или социални работници.)

Въпросът е  трябва ли тези хора да бъдат вписани в Списък Образец 1 като работещи по проект и на кой етап?
Отговор:

При подаването на данните в НЕИСПУО – модул „Институции“ към началото на учебната година не трябва да се подават лица, които ще бъдат назначени по проект „Подкрепа за успех“ от 1.10.2019 г.

Същите трябва да бъдат подадени в последваща актуализация на Списък – Образец  по правилата на Наредба № 8.

Поздрави

Татяна колева – АдминСофт

Въпрос:

Относно въвеждането на учебния план при слети паралелки:

Ще дам пример със слята паралелка 3-4 клас, където в първа група е въведен 3-ти клас, а във втора група- 4-ти клас.
Учебният предмет Човекът и обществото в 3-ти клас се изучава с 2 часа седмично, а в 4-ти клас- с 1 час седмично.
Учебният предмет Човекът и природата в 3-ти клас се изучава с 1 час седмично, а в 4-ти клас- с 2 часа седмично. Паралелката е слята, следваме логиката броят часове за двата класа накрая да излезе толкова, колкото е по учебен план.
Затова в потребителските кодове ще задам по следния начин:
3 клас/ 4 клас
Човекът и обществото/човекът и природата- 2-2 /това са часовете/
Човекът и природата/човекът и обществото -1-1 /това са часовете/
Ако въведа всеки предмет на отделен ред ще трябва да впиша по-високата стойност-2 часа и броят на часовете нараства значително, явяват се като лекторски часове, а в действителност няма как да се вземат, паралелката е слята.
И в другите паралелки има възможност да се направи подобно разпределяне, ако един учител преподава двата предмета в слята паралелка.
Та въпросът ми е дали е допустимо такова въвеждане на учебен план в слята паралелка.
Отговор:

По принцип описанието на учебния план в слята паралелка никога не може да даде точната информация за броя часове в съответния клас съгласно рамковия учебен план (когато дадени предмети се изучават с различен брой часове в различните випуски).

Преди години на работна среща в МОН беше прието правилото да се въвеждат толкова седмици и часове, колкото е заетостта на учителя, т.е за колкото часа реално му се плаща, но това често води до увеличение на лекторските часове на учителите.

Софтуерът не ограничава училищата в описанието на потребителски предмети, брой седмици и брой часове.

Училището трябва да съгласува начинът, по който да зададе часовете, с експерта от РУО, който ще съгласува Списък – Образец.